ارائه الگوی حکمرانی سازمانی در سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی و خط‌‌مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران، تهران

چکیده

سازمان‌ها درجهانی پویا و سرشار از تعامل درحال رشدوتکامل می‌باشندکه این امررویکردهای تعاملی دربحث رشدوتوسعه سازمان ها راضروری می‌سازد، درواقع وجودحاکمیت سازمانی درسازمانهایدولتی بسیارحیاتی است و میتواند در بهترشدن عملکردآنهادراجرای خط مشی و سیاست تاثیرگذارباشد. از این رو در این پژوهش به ارائه الگوی حکمرانی سازمانی درسازمان برنامه وبودجه کشور باتاکید برتکامل توأمان به روش داده بنیاد پرداخته ایم. بر این اساس نمونه این پژوهش، آن دﺳﺘﻪازﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﺧﺒﺮﮔﺎن سازمان برنامه و بودجه کشور و مطلع به حوزه حکمرانی سازمانی، ﺗﺸﻜﻴﻞﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎارزﺷﻲ رادراﺧﺘﻴﺎر ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.نمونه نظری مورد مصاحبه بر اساس روش نمونه‌گیری نظری و با استفاده از روش هدفمند، ابتدا تعداد 6 نفر به‌عنوان نمونه هدفمنداولیه پژوهش و در نهایت از 19 نفر مصاحبه شد تا اینکه مدل به اشباع تئوریک رسید. نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها MAXQDAمی باشد. یافته‌های اصلی پژوهش در دو بخش چارچوب مفهومی و الگوی مفهومی ارائه شده است. در این الگو بر عوامل داخلی مؤثر بر بهره‌وری مانند نیروی انسانی‌، سرمایه‌های فکری و همچنین بستر و ساختار فناوری مدنظر قرار داده است، این مدل باعث افزایش بهره وری مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور و عملکرد اقتصادی شد. همچنین بدون به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب درسازمان تحقق حکمرانی سازمان درسازمان برنامه و بودجه کشورباچالش روبرومی‌گردد، ازطرف دیگرمحقق بیان می‌داردکاربردحکمرانی سازمانی درزنجیره خدمات سازمان برنامه و بودجه کشور، پیشبرد رویه‌های مذکور را تسریع می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of organizational governance in the Plan and Budget Organization of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghorbanpour 1
  • Vahid Araei 1
  • Mahdi Abdolhamid 2
1 Department governmental management and Public Policy، Central Tehran Islamic Azad University،Tehran،Iran
2 School of Management, Economics and Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Organizations are growing and evolving in a highly dynamic and interactive world, which makes it necessary to adopt interactive approaches. In fact, the existence of organizational governance in government organizations is very vital and can be effective in improving their performance in implementing policies. Therefore, in this research, the organizational governance model in Iran's Plan and Budget Organization has been presented with an emphasis on coevolution through the application grounded theory methodology. Based on this, the sample of this research was made up of experts from Iran's Plan and Budget Organization who were familiar with the field of organizational governance. Sampling was done based on the theoretical sampling method and using the purposive sampling method, which finally reached theoretical saturation with 19 interviews. The software used for data analysis was MAXQDA. The main findings of the research are presented in two sections: conceptual framework and conceptual model. In this model, internal factors affecting productivity such as human power, intellectual capital, as well as the context and structure of technology have been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Governance
  • Coevolution
  • Plan and Budget Organization
  • Grounded Theory Methodology
بیک زاد، جعفر و زارع دیزج، علی (1397). بررسی نظریات، الگوها و مدل های بهره وری، کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری، تهران
بایرام زاده، سونا، سلطان محمدی، ندا (1396). فرا روشِ پژوهش های مبتنی بر نظریه هم تکاملی در مطالعات سازمان و مدیریت(مورد مطالعه: مقالات نشریات نمایه شده در پایگاه ISI از سال 1999 تا 2018)، تحقیقات نوین مدیریت خاتم.
جمشیدی، عزت الله، سیدعامری، میرحسن، عباسی، همایون (1399). اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
رجبی فرجاد، حاجیه، عزب دفتر، آسیه (1398). تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با توجه به نقش میانجی رفتار سیاسی، چشم انداز مدیریت دولتی.
سپهرنیا، رویا، البرزی، محمود، کرمانشاه، علی، آذر، عادل، سپهرنیا، روزیتا (1398). الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران،  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.
سید عامری، میر حسن، عباسی، همایون، جمشیدی، عزت الله (1398). تبیین اثر ظرفیت جذب ، حکمرانی سازمانی و سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران. پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی.
صادقیان قراقیه، سعید، رسولی، رضا، طبرسا، غلامعلی، قربانی، علی (1399). طراحی مدل توانمندسازی سازمانی بر مبنای حکمرانی خوب: رویکرد کیفی، پژوهش در نظام های آموزشی14(ویژه نامه)، 37-52.
Abatecola, G., Breslin, D. & Kask, J. (2020). Do organizations really co-evolve? Problematizing co-evolutionary change in management and organization studies. Technological Forecasting and Social Change, 155(8), 119-141.
Keping, Y. (2019). Governance & good governance: A new framework for political analysis. Fudan Journal of the Humanities & Social Sciences, 1(1):1–8.
Kompella, L. (2020). Socio-Technical Transitions and Organizational Responses: Insights from E-Governance Case Studies. Journal of Global Information Technology Management, 23(2), 89-111.
Lee, W. X., Chen, C. C. S., & French, J. J. (2020). The relationship between liquidity, corporate governance, and firm valuation: Evidence from Russia. Emerging Markets Review, 13(4), 465-477.
Levin, S. A. (1983). Some approaches to the modelling of coevolutionary interactions. Coevolution, 21, 21-65.
Lewin, A. Y. & Volberda, H. W. (2003). The future of organization studies: Beyond the selection–adaptation debate. In The Oxford handbook of organization theory.
Monaco, Y., Lu-Andrews, R., & Fu, L. (2019). Liquidity and corporate governance: evidence from family firms. Review of Accounting and Finance, 15(2), 144-173.
Nawaz, D. & Mohamed, A. M. B. (2020). Good governance model for the healthcare administration: a case study of public hospitals in Pakistan. International Journal of Management (IJM), 11(11).
Omenugha, K.A., Uzuegbunam, E.C. & Omenugha, O.N. (2014). Good governance & media ownership in Nigeria: Dilemmatic practices, stoic challenges, Global Media Journal African Edition, 7(2): 92-115
Rudra P. P., & Sanyal G.S. (2011). Good Governance and Human Development: Evidence form Indian States. Journal of Social and Development Sciences, 1(1): 1-8.
Starik, M., Rands, G., Marcus, A. A. & Clark, T. S. (1995). Multiple-trait coevolution and environmental gradients in guppies. Business Strategy and the Environment, 29(3), 801-811.
Zhang, M., Chen, H. & Lytinen, K. (2020). Validating the coevolutionary principles of business and IS alignment via agent-based modeling. European Journal of Information Systems, 21(3), 1-16.