دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 45، شهریور 1402