تحلیل و ارزیابی رویکردها و راهکارهای آیت‌الله خمینی برای گذر از بحران سیاسی سال‌های 57-1356 مبتنی بر نظریه اسپریگنز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
بحران سیاسی‌‌ سال‌ 57- 1356 یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخ معاصر ایران است که نهایتاً منجر به فروپاشی نظمی کهن و ظهور نظام سیاسی جدیدی، متفاوت از حکومت پادشاهی در ایران شد. در سال‌های اخیر بحران سیاسی از جهات مختلف بررسی و ارزیابی شده است. در پژوهش حاضر با الگوبرداری از نظریه «بحران سیاسی» اسپریگنز، بحران سیاسی سال‌های 57- 1356 و اندیشه سیاسی آیت‌الله خمینی به عنوان یکی از برجسته‌ترین شاخصه‌های این دوران مهم تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش در پاسخ به این سوال که آیا نظریه اسپریگنز ، بسامدها و متعلقات آن، در ضمیر اندیشه‌ورز اسلامی آیت‌الله خمینی نمودار است؟ درصدد است با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع اسنادی – کتابخانه‌ای به بررسی این دوران حساس، مبتنی بر نظریه اسپریگنز بپردازد. ردپای اندیشه آیت‌الله خمینی در هر چهار مرحله مدنظر اسپریگنز که شامل مراحل بحران و مشاهده بی‌نظمی، تشخیص درد، نظم و خیال، بازسازی جامعه و راه درمان است، قابل شرح و بسط است. یافته های تحقیق نمایانگر این است ‌که هر چند نظریه اسپریگنز که در جهت‌دهی به اندیشه‌ورزی سیاسی آیت‌الله خمینی نقش نداشته اما می‌توان شباهت‌های غیرقابل انکاری در این میان مشاهده نمود. در واقع هدف این تحقیق فراهم آوردن «بینش همه جانبه» از جامعه سیاسی آن دوران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of Ayatollah Khomeini's approaches and solutions to overcome the political crisis of 1978- 79 based on Spriggans theory

نویسنده [English]

  • Soheila Nazari Ghanbari
University kharazmi
چکیده [English]

Abstract
The political crisis of 1356-57 is one of the most important events in Iran's contemporary history, which ultimately led to the collapse of the old order and the emergence of the country's political system, different from the monarchy in Iran. In the years of political crisis, it has been examined and evaluated from different aspects. In the current research, following Spriggans' "political crisis" theory, the political crisis of 1356-57 and the thought of Ayatollah Khomeini as one of the most prominent features of this important historical period have been examined. In this research, in response to the question, is Spriggans' theory, frequencies and related to it, in the mind of the Islamic thinker Ayatollah Khomeini? percentage is to investigate this sensitive period based on the theory of spriggans with a descriptive-analytical method and relying on documentary-library sources. The traces of Ayatollah Khomeini's thought can be explained and expanded in all the four stages considered by Spriggans, which include the stages of crisis and observation of disorder, diagnosis of pain and imagination, reconstruction of society and the way of treatment. The findings of the research show that although Spriggan's theory has no role in guiding Ayatollah Khomeini's political thinking, undeniable similarities can be observed. In fact, the purpose of this research is to create a "comprehensive vision" of the political society of that time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Ayatollah Khomeini
  • Mohammad Reza Shah
  • Spriggans
  • political crisis
  • political thought