تبیین نقلی و عقلی «حق بر سؤال»، از منظر فقه حکومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

در جامعه اسلامی، طبق ادله نقلی و عقلی، والیان و مردم نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند که هر کدام باید تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند و در مقابل، حقوق خود را نیز به بهترین وجه استیفاء نمایند. یکی از تکالیف مردم نسبت به والیان، انتخاب شایسته و اعتماد به آنها در واگذاری امور است و در مقابل یکی از حقوق مردم نسبت به این اعتماد و انتخاب، حق سوال و استیضاح نسبت به وظایف محوله است. در سالهای اخیر، طرحی دوفوریتی در مجلس قانونگذاری مطرح گردید که سوال از مسئولین با هدف جلب توجه را مردود شمرده و برای آن جرم انگاری نیز می-نمود. اما طبق پژوهش حاضر اولاً این طرح و هر طرح مشابه آن، با ادله نقلی و عقلی موجود در منابع اسلامی منافات داشته و اتفاقا در آموزه‌های اسلامی، اعم از آیات و روایت و سیره مسلّم نبوی(ص) و علوی(ع)، تاکید بر استیفای این حق بوده است. ثانیاً سلب حق سؤال و مطالبه‌ی مردمی از مسئولان دولتی و زمامداران، با اصل «آزادی بیان» مندرج در قانون اساسی در تعارض است و ثالثاً با موازین حقوق بشری و اصول جوامع دموکراتیک همچون اصل آزادی عقیده و آزادی مطبوعات و نظایر آن، که ایران نیز داعیه‌دار آن است نیز همخوانی ندارد. پژوهش حاضر، با استناد به منابع کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی، به بررسی حق سؤال و رد اساسی طرح دوفوریتی مذکور و طرح‌ها و لوایح احتمالی مشابه آن، بر مبنای آموزه‌های فقهی و حقوق اسلامی می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traditional and rational explanation of "right to question" from the point of view of government jurisprudence

نویسندگان [English]

  • hossein haji hosseini 1
  • ahmad mortazi 2
1 Kharazmi University of Tehran
2 Tabriz University
چکیده [English]

In Islamic society, according to rational and rational evidence, governors and people have equal rights and duties, each of which must fully accomplish its duties and, on the other hand, exercise their rights in the best way. One of the duties of the people towards the governors is to choose the right one and trust them in the assignment of affairs. In contrast to one of the rights of the people in relation to this trust and choice, the right to question and impeach the assigned duties. In recent years, a two-law plan has been introduced in the legislature, which rejected the question of the authorities with the aim of attracting attention and criminalized it. But according to the present study, this plan and any similar plan have contradicted the narrative and rational arguments contained in the Islamic sources. Incidentally, in Islamic teachings, including verses and narrations, and the syllable of Prophet (PBUH) and Alavi (AS) The emphasis has been on the right of this right. Secondly, the denial of the right to ask and demand from public officials and rulers is in conflict with the principle of "freedom of expression" contained in the Constitution; thirdly, with the human rights standards and the principles of democratic societies, such as the principle of freedom of opinion and freedom of the press, and so on, which Iran is also unanimous. The present study, based on the bibliographic and descriptive-analytical sources, examines the right of question and the fundamental rejection of the twofourth plan and its similar plans and bills based on the jurisprudential doctrines and Islamic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right question
  • marginal question
  • lack of right to answer
  • freedom of speech