طراحی، ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت بر اساس بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، خرم‌آباد، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هشت سال دفاع مقدس جزئی مهم از تاریخ ملت ایران و پاسداری و نشر فرهنگ دفاع و حماسه آفرینی‌های ایثارگران و لزوم توجه به گسترش آن در جامعه، از وظایف آحاد ملت است. هدف این تحقیق طراحی، ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت بر اساس بیانات مقام معظم رهبری بود. پژوهش در قالب یک طرح پژوهش همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان در سال تحصیلی 1400 تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش در مطالعه اول تحلیل عاملی اکتشافی 350 و در مطالعه دوم تحلیل عوامل تأییدی 400 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، با استفاده از نرم‌افزار SPSS-26 و AMOS-24 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی سیزده عامل را شناسایی کرد که در مجموع این سیزده عامل 21/67 درصد از واریانس فرهنگ ایثار و شهادت را تبیین می‌کنند. نتایج تحلیل عامل تأییدی 110 گویه را در سیزده عامل (چهار عامل ایثار و نه عامل شهادت) تأیید کرد. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت 98/0 و برای ولایت‌مداری 90/0، خدامحوری 80/0، استقامت و پایداری 91/0، مجاهدت زیستی 82/0، امر به معروف و نهی از منکر 85/0، نیایش و خودسازی 89/0، هویت ملی و فرهنگ‌پذیری 87/0، عزت‌نفس/ ظلم ستیزی 94/0، علم و آگاهی 83/0، احترام به دیگران 86/0، عدالت طلبی 86/0، عدم تعلق به دنیا 90/0 و خلاقیت و نوآوری 87/0 به بدست آمد. می‌توان گفت پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت از روایی و پایایی لازم در جمعیت دانشجویان برخوردار است و از آن می‌توان به عنوان یک ابزار پژوهشی مناسب استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing, Construction and Examining the Psychometric Characteristics of the Culture of Sacrifice and Martyrdom Questionnaire based on the Statements of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad bagian kulemarzi 1
  • Moslem ghobadiyan 2
  • Mahboobeh moosivand 3
1 Lecturer, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Khorramabad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Science and Development Studies, Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research was to design, construct and examine the psychometric characteristics of the culture of sacrifice and martyrdom questionnaire based on the statements of the Supreme Leader. The research was conducted in the form of a correlational research project. The statistical population of this research consists of all students of Farhangian University of Lorestan province in the academic year of 1400. The research sample in the first study was 350 exploratory factor analysis and in the second study was confirmatory factor analysis 400 students of Farhangian University who were selected by random sampling. Exploratory and confirmatory factor analysis was used for data analysis, using SPSS-26 and AMOS-24 software. The results of the exploratory factor analysis identified thirteen factors, which in total explain 67.21% of the variance of the culture of sacrifice and martyrdom. The results of the confirmatory factor analysis confirmed 110 items in thirteen factors (four sacrifice factors and nine martyrdom factors). Cronbach's alpha for the whole questionnaire of the culture of sacrifice and martyrdom is 0.98 and for guardianship 0.90, God-centeredness 0.80, endurance and stability 0.91, biological struggle 0.82, enjoining good and forbidding evil 0.85, prayer and self-improvement 0.89, national identity and acculturation 0.87, self-esteem/anti-cruelty 0.94, knowledge and awareness 0.83, respect for others 0.86, seeking justice 0.86, not belonging to the world 90. 0 and creativity and innovation were obtained as 0.87. It can be said that the culture of sacrifice and martyrdom questionnaire has the necessary validity and reliability in the student population and it can be used as a suitable research tool.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacrifice culture
  • Martyrdom, Psychometrics, Students