انقلاب و نظام انقلابی بررسی مقایسه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در این مقاله انقلاب و نظام انقلابی از دیدگاه‌های متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مسئله این است که برای جلوگیری از استحاله انقلاب و تبدیل نشدن آن به سیستمی محافظه‌کار و نیز محدود نشدن دایرۀ انقلاب، چه راه‌حلی وجود دارد. آیت‌الله خامنه‌ای و لئوتروتسکی و به‌گونه‌ای دیگر آرنولد توین بی از منظرهای مختلف به مسئله پاسخ داده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای معتقد است با توجه به استمراری بودن و تکاملی بودن پدیدۀ انقلاب، نظام سیاسی برآمده از آن همواره باید انقلابی بماند تا مانع از رکود و ایستایی گردد. وی بدین منظور «نظریه نظام انقلابی»، را ارائه داد.
لئوتروتسکی برای جلوگیری از شکست انقلاب روسیه و صدور آن به کشورهای دیگر، «نظریه انقلاب مداوم» را مطرح کرد. آرنولد توینبی، تحولات تمدن‌ها (حدوث، بقا و زوال) را با طرح اندیشه «معارضه و واکنش» توجیه نمود.
از نظر روشی، موضوع با استفاده از مطالعه توصیفی- تطبیقی در چارچوب سه مکتب اسلام، مارکسیسم و لیبرالیسم بررسی اجمالی شده است.
کلید واژگان: آیت الله خامنه‌ای، نظام انقلابی، انقلاب، تمدّن، انقلاب مداوم، تروتسکی، توین بی.
طرح مسأله:
تبدیل فرایند انقلاب به نظام و چگونگی حفظ روحیه انقلابی از موضوعات مورد مناقشه درخصوص انقلاب و پیامدهای آن است. باور عمومی در بین نظریه‌پردازان انقلاب این است که با پیروزی انقلاب و تغییر ساختار نظام مستقر و تأسیس نظام سیاسی جدید، مأموریت انقلاب به پایان می‌رسد و محافظه‌کاری جای روحیه انقلابی را می‌گیرد.
یکی از سؤالاتی که ذیل پرسش از پیامدهای انقلاب‌ها مطرح است، این است که برای جلوگیری از تبدیل روحیه انقلابی به محافظه‌کاری و در نتیجه محدود نشدن زمانی و مکانی دایره انقلاب، چه راه‌حلی وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش، اندیشمندانی از مکاتب مختلف نظریه‌هایی ارائه داده‌اند که می‌توان آیت‌الله خامنه‌ای، لئو تروتسکی و ارنولد توین بی را در زمرۀ آنان قرار داد.
آیت‌الله خامنه‌ای «نظریه نظام انقلابی»، تروتسکی نظریه «انقلاب مداوم» و توین بی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Revolution and revolutionary system Comparison check

نویسنده [English]

  • alireza zamzam
چکیده [English]

In this article, the revolution and the revolutionary system are examined from different perspectives.
The question is what is the solution to prevent the transformation of the revolution and not to turn it into a conservative system and also not to limit the circle of the revolution. Ayatollahs Khamenei, Leotrotsky, and Arnold Twain Bey have responded to the issue from different perspectives. Ayatollah Khamenei believes that given the continuity and evolution of the phenomenon of revolution, the resulting political system must always remain revolutionary in order to prevent stagnation and stagnation. To this end, he proposed the "theory of the revolutionary system."
Leotrotsky proposed the "theory of continuous revolution" to prevent the defeat of the Russian revolution and its export to other countries. Arnold Twainby justified the evolution of civilizations (occurrence, survival, and decline) by proposing the idea of ​​"opposition and reaction."
From a methodological point of view, the issue has been briefly studied using a descriptive-comparative study within the framework of the three schools of Islam, Marxism and liberalism.
Keywords: Ayatollah Khamenei, Revolutionary system, revolution, civilization, continuous revolution, Trotsky, Twin B.
Problem:
Transforming the process of revolution into a system and how to maintain the revolutionary spirit is one of the controversial issues regarding the revolution and its consequences. The general belief among revolutionary theorists is that with the victory of the revolution and the change in the structure of the established system and the establishment of a new political system, the mission of the revolution ends and conservatism takes the place of the revolutionary spirit.
One of the questions that arises from the question of the consequences of revolutions is what is the solution to prevent the revolutionary spirit from turning into conservatism and thus not to limit the time and place of the revolution. To answer this

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Revolutionary System
  • Revolution
  • Civilization