الگوی پارادایمی ویژگی‌های "دانشگاه تمدن‌ساز" در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی با رویکرد تحلیلی داده بنیاد و روش سیستماتیک از منظر آیه الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه مازندران، گروه معارف اسلامی، رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی، بابلسر، ایران

2 هیات علمی دانشگاه مازندران، گروه معارف اسلامی، دکترای تخصصی تاریخ، بابلسر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی پارادایمی ویژگی‌های دانشگاه تمدن‌ساز در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر آیه الله خامنه‌ای است. این پژوهش از نوع کیفی است که با به‌کارگیری نظریة داده‌بنیاد و روش سیستماتیک انجام شد. هدف اصلی این مقاله توسعه و تقویت دانش بومی در موضوع دانشگاه تمدن-ساز است؛ برای همین اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده است. کمک به جریان تحلیل علمی در کشور با محوریت اندیشه‌های آیت الله خامنه‌ای و تقویت نقش آکادمیک دانشگاه‌ها در مطالعات راهبردی، از جمله اهداف فرعی این پژوهش است. بر مبنای این روش، داده‌ها که سخنرانی‌های آیه الله خامنه‌ای، طی سالهای 1352 تا 1401 می باشد، طی سه مرحلة کدگذاری باز و محوری و انتخابی تحلیل شدند. در سه مرحلة کدگذاری، مقوله‌های اصلی و فرعی شناسایی و به یکدیگر مرتبط شدند که عبارت بودند از: شرایط علّی (تحول معرفتی، تحول اخلاقی، تحول فقهی)، شرایط زمینه‌ای (ایجاد گروه‌های تحقق بخش دانشگاه تمدن ساز و سازماندهی گروه‌های تحقق بخش دانشگاه تمدن ساز)، شرایط مداخله‌گر (مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی)، راهبردها (راهبردهای جذب و راهبردهای آموزشی)، و پیامدها (توانمندسازی اخلاقی، توانمند سازی معرفتی و تواتمند سازی فقهی). در نهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح شد و مدل نهایی شکل گرفت. بر این اساس، توجه به مدل ارائه‌شده می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عملی دانشگاه تمدن‌ساز از منظر آیه الله خامنه‌ای و بهره‌گیری از مزایای آن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The paradigm model of the characteristics of "civilization-building university" in the process of realizing modern Islamic civilization with the analytical approach of foundation data and systematic method from the perspective of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • hamidreza moniri 1
  • HADI BAYATI 2
1 هیات علمی دانشگاه مازندران
2 Assistant Professor of Mazandaran University
چکیده [English]

The present study seeks to present a paradigmatic model of the characteristics of a civilizing university in the process of realizing the modern Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei. This research is of a qualitative type, which was carried out using the database theory and systematic method. The main goal of this article is to develop and strengthen local knowledge on the subject of a civilization-building university; For this reason, the thoughts of Ayatollah Khamenei have been chosen as the basis of analysis. Contributing to the flow of scientific analysis in the country centered on the thoughts of Ayatollah Khamenei and strengthening the academic role of universities in strategic studies are among the secondary goals of this research. Based on this method, the data, which are the speeches of Ayatollah Khamenei, during the years 1352 to 1401, were analyzed during three stages of open, central, and selective coding. In three stages of coding, the main and subcategories were identified and related to each other, which were: causal conditions (epistemological evolution, moral evolution, jurisprudential evolution), background conditions (creating the realization groups of the civilizing university and organizing the realization groups of the civilizing university) instrument), intervening conditions (human resource management and organizational culture), strategies (attraction strategies and educational strategies), and consequences (moral empowerment, cognitive empowerment and jurisprudential empowerment). Finally, the coding paradigm was explained and the final model was formed. Based on this, paying attention to the presented model can become the basis for the practical realization of Tamdan-Saz University from the perspective of Ayatollah Khamenei and taking advantage of its benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm model
  • foundational data approach
  • Tamdan-Saz University
  • Ayatollah Khamenei
  • Islamic modern civilization