راهبرد دوگانه در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی برای تحدید نفوذ خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

انقلاب‌ها پدیده‌های هستند که ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را دگرگون ساخته و نظم جدیدی برقرار می‌سازند. تثبیت نظم جدید در عصر مدرن مبتنی بر تدوین قانون اساسی است. بنابراین در دو انقلاب بزرگ عصر مدرن در ایران، انقلابیون پس از پیروزی، تدوین قانون اساسی را در اولویت قرار دادند. با توجه به اینکه قوانین اساسی دارای وجوه متعددی هستند در این نوشتار سعی شده است رویکرد انقلابیون نسبت به کنترل نفوذ و تحدید قدرت خارجی در تدوین قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. شایان ذکر است با توجه به فاصله زمانی عصر حاضر با زمان تدوین دو قانون اساسی، برای درک دقیق‌تر متون این دو قانون،‌ از روش سه وجهی اسکینری مبتنی بر مؤلف، متن و شرایط اجتماعی، استفاده شده است. بررسی‌های صورت گرفته بر اساس روش سه‌گانه اسکینری، بیانگر این است که تحدید قدرت و کنترل نفوذ خارجی یکی از دغدغه‌های اصلی و مشترک کنشگران دو انقلاب بوده است. ولی رویکرد و راهبرد کنشگران در دو انقلاب در این خصوص باهم متفاوت است. به‌نحوی‌که راهبرد قانون اساسی مشروطه، دفاعی و مبتنی بر حفظ حریم ایران از دست‌اندازی قدرت‌های بزرگ است در مقابل راهبرد قانون اساسی جمهوری اسلامی برای کنترل نفوذ خارجی، تهاجمی و بسط حوزه تمدنی اسلامی شیعی در آن سوی مرزهای ایران اسلامی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dual strategy in the Mashruteh constitution and the Islamic Republic to Determine foreign influence

نویسنده [English]

  • mostafa jahanbakhsh
PhD student in Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Revolutions are phenomena that transform social, political and cultural structures of society and establish a new order. The establishment of a new order in modern era is based on the constitution. therefore , in the two great revolutions of the modern era in Iran, the revolutionaries prioritized the constitution after victory. Since the constitution has many facets ، in this article tries to study the revolutionary approach to the control of the influence and limitation of foreign power in the constitution. It is notable that due to the time gap between the present time and the time when the two constitutions were drafted, for more accurate understanding of the texts of these two laws, the three-dimensional Skinner method based on author, text and social conditions was used.Reviews has been accomplished based on Skinner's triple method it shows that limiting power and controlling foreign influence has been one of the main concerns of the activists of the two revolutions. But the approach and strategy of the actors in the two revolutions are different in this respect. So that the Mashrūteh constitutional strategy, defensive, and Based on Preservation Privacy of Iran from The influence of the great foreign powers. In contrast, the Islamic Republic's constitutional strategy for controlling foreign influence, aggression and expanding the Shiite Islamic civilization across the borders of Islamic Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mashruteh Constitution
  • Constitution of the Islamic Republic
  • Foreign Policy
  • Clericalism
  • Intellectuals