بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان جمهوری آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز

چکیده

انقلاب اسلامی ایران دارای پیامدهای فراملی است که توانست روح تازه ای در کالبد مسلمانان جهان به خصوص شیعیان بدمد. یکی از مهمترین آن ها گروه های شیعی در جمهوری آذربایجان است. شیعیان اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و این کشور، دومین کشور شیعی جهان به شمار می رود. دغدغه این مقاله پاسخ به این پرسش است که انقلاب اسلامی ایران در همگرایی گروه های شیعی آذربایجان چه تاثیری داشته است؟با استفاده از نظریه پخش به مثابه چار چوب نظری، به روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال اثبات این فرضیه است که «انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان جمهوری آذربایجان که در دهه های گذشته تحت تاثیر نظام سیاسی سکولار حاکم بر این کشور، و به دور از اندیشه اسلام سیاسی و جنبش های دینی به سر می بردند، تحرک و جان تازه بخشیده است. یافته ها و نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان آذربایجان، از طریق پخش جابجایی، سرایتی و سلسله مراتبی به خاطرقرابت فرهنگی، مذهبی وجغرافیایی دو کشور ایران وجمهوری آذربایجان وهمسویی رهبران احزاب وگروههای شیعی آذربایجان با رهبران انقلاب اسلامی ایران بیش از هر عامل دیگری در میان مبدأ، مقصد و موضوعات پخش تأثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection of the Islamic Revolution of Iran on the Shiites of the Republic of Azerbaijan

نویسنده [English]

  • hosein ahmadisefidan
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Theology and Islamic Sciences,University of Tabriz
چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran has transnational consequences that could breathe new life into the body of Muslims around the world, especially Shiites. One of the most important of them is Shiite groups in the Republic of Azerbaijan. Shiites make up the majority of the country's population, making it the second largest Shiite country in the world. The focus of this article is to answer the question of what effect the Islamic Revolution of Iran had on the convergence of the Shiite groups of Azerbaijan. Iran has revitalized the Shiites of the Republic of Azerbaijan, who in the past decades, under the influence of the ruling secular political system of the country, and far from the idea of political Islam and religious movements. Findings and results show that the reflection of the Islamic Revolution of Iran on the Shiites of Azerbaijan, through the transmission of displacement, transmission and hierarchy due to the cultural, religious and geographical proximity of Iran and the Republic of Azerbaijan and the alignment of leaders of Iranian Shiite parties and groups with the leaders of the Islamic Revolution. It has been more influential than any other factor in the origin, destination, and subject matter of the broadcast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution of Iran
  • Convergence
  • Dissemination Theory
  • Shiites of the Republic of Azerbaijan