سواد انقلابی از منظر حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران ، ایران

4 گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

5 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سواد انقلابی و جهانی شدن به مدد فنآوری ارتباطات عرصه را برای ورود منابع جدید هویت‌ساز فراهم نموده است. اکنون نسل جدید انقلاب اسلامی، با جهانی شدن روبه روست و این پرسش که جهانی شدن حامل چه فرصت‌ها و تهدیدهای هویتی برای نسل جوان انقلاب اسلامی می‌باشد، همچنان نیازمند پاسخگویی است.
سواد انقلابی و جهانی شدن از طرفی عرصه‌ی تقابل نظام‌های معنایی قلمداد می‌شود که در آن گفتمان اسلام و غرب حضور دارند و از سوی دیگر ویژگی‌ها و نیازهای دوران جوانی، هویت نسل جوان را مستعد تأثیرپذیری بیشتر از جهانی شدن میکند. رساله حاضر در صدد است فرصت‌ها و چالش‌های حاصل از مواجه‌هی دو نظام معنایی مذکور را در فضای تعامل و نزاع گفتمانی شناسایی نموده و تأثیرات هویتی آن را بر نسل سوّم انقلاب اسلامی (سواد انقلابی از منظر حضرت امام و مقام معظم رهبری ( مفهوم سازی تا سنجش پذیری ) را مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش مصونیّت بخشی به نسل سوم انقلاب اسلامی در برابر چالش‌های جهانی شدن و سواد انقلابی و استفاده از فرصت‌های بوجود آمده، می‌باشد. هرچند توجه به ابعاد گوناگون جهانی شدن، میزان تهدیدها را بیش از فرصتها نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Revolutionary literacy from the perspective of Imam Khomeini and the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • farhang kadkhodaei 1
  • Esmaeil Kavousi 2
  • Jafar Hossen por 3
  • mostafa heidari haratemeh 4
  • Mohsen Amerishahrabi 5
1 PhD student, Department of Cultural Management and Planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Cultural Management and Planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Communication Sciences, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran
5 Assistant Professor, Department of Cultural Management and Planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Revolutionary literacy and globalization with the help of communication technology have provided the field for the entry of new sources of identity. Now the new generation of the Islamic Revolution is facing globalization, and the question of what globalization and identity threats the globalization carries for the young generation of the Islamic Revolution still needs to be answered.
Revolutionary literacy and globalization are considered on the one hand as the arena of confrontation of semantic systems in which the discourse of Islam and the West are present, and on the other hand the characteristics and needs of youth make the identity of the young generation more susceptible to globalization. he does. The present dissertation seeks to identify the opportunities and challenges arising from the confrontation of the two semantic systems in the atmosphere of interaction and discourse conflict and its identity effects on the third generation of the Islamic Revolution (revolutionary literacy from the perspective of Imam Khomeini and His Highness The aim of this study is to protect the third generation of the Islamic Revolution from the challenges of globalization and revolutionary literacy and to seize the opportunities that have arisen. The various dimensions of globalization show the extent of the threats more than the opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolutionary literacy
  • Imam Khomeini
  • globalization
  • the third generation of the revolution