نقش نوجوانان و جوانان در ناآرامی های دی ماه ۱۳۹۶

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران –ایران

2 استاد تمام علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران( نویسنده مسئول)

3 دانشیار علوم سیاسی ،دانشکده علوم انسانی (گروه آموزشی علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی ) دانشگاه شاهد،تهران، ایران

4 استادیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

چکیده

ناآرامی های دی ماه ۱۳۹۶ پیامد های جبران ناپذیری بر امنیت کشور داشت .وقوع پدیده های مشابه در آینده می تواند پیامد های مخرب تری بر امنیت کشور داشته باشد از این رو تلاش برای شناسایی مولفه های به وجود آورنده ی این پدیده ها و ارائه راه کار هایی برای جلوگیری از وقوع آن ها و بررسی نوجوانان و جوانان در این ناآرامی ها هدف اصلی این مقاله میباشد.روش تحقیق براساس روش توصیفی _تحلیلی می باشد .
بر اساس یافته های پژوهش رابطه معناداری بین ابعاد مختلف عامل بیکاری ، فساد اقتصادی ،گرانی ،گسست نسل ها ،سبک زندگی و رفتار های جمعی جوانان در این ناآرامی ها وجود دارد .اما سوال اصلی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است ،این است که نوجوانان و جوانان چه تاثیری بر این ناآرامی ها داشته اند ؟ این مقاله در پی پاسخ گویی به این سوال خواهد بود. در این راستا برای تبیین مسئله از نظریه های 《آلن تورن》 ،مانوئل کاستلز 》و نظریه ی 《محرومیت نسبی》《رابرت تدگار》استفاده شده است .
در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود ؛(عامل بیکاری بیشترین نقش را در اعتراضات در ۱۳۹۶ داشته است .سپس عامل فساد و در انتها نیز عامل گرانی نقش داشته است .همچنین حوادث دی ۹۶ نشان دهنده آن بود که جامعه ی ما دچار یک شکاف نسلی ، گسست نسل ها و سبک زندگی شده است .)
کلید واژه ها :جوانان ،نوجوانان،بیکاری و دی ماه ۱۳۹۶

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of teenagers and young people in the unrest of day 1396

نویسندگان [English]

  • Mohsen Qolami 1
  • ahmad bakhshayeshi ardestani 2
  • ali morshedizad 3
  • hojat daRvishpur 4
1 PhD student in political science, majoring in Iranian issues, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
2 Professor of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
3 Faculty Member of Shahed University
4 Assistant Professor of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
چکیده [English]

The unrest in January 2016 had irreparable consequences on the security of the country. The occurrence of similar phenomena in the future can have more destructive consequences on the security of the country, hence the effort to identify the components that cause these phenomena and provide solutions. The main purpose of this article is to prevent their occurrence and investigate teenagers and young people in these unrests. The research method is based on descriptive-analytical method.
According to the findings of the research, there is a significant relationship between the various aspects of the unemployment factor, economic corruption, high prices, generation gap, lifestyle and collective behavior of young people in these unrests.But the main question that this article tries to answer is, what effect did teenagers and young people have on these unrest? This article will seek to answer this question. In this regard, the theories of Alan Thorne, Manuel Castells and Robert Tedgar's theory of relative deprivation have been used to explain the problem. In response to this question, this hypothesis is proposed; (The factor of unemployment played the biggest role in the protests in 2016. Then the factor of corruption and finally the factor of high prices also played a role. Also, the events of 2016 showed that our society suffered It has become a generational gap, a gap between generations and lifestyles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation gap
  • youth
  • teenagers
  • unemployment
  • December 2016