وظایف سیاسی استادان و دانشجویان از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگارامام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران

چکیده

وظایف سیاسی استادان و دانشجویان از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران
چکیده
هدف این پژوهش تعیین وظایف سیاسی استادان و دانشجویان از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران است که به روش پژوهش کیفی انجام شده است و سخنرانی‌های ایشان از زمان آغاز رهبری تا پایان مهر ماه 1398، جمع‌آوری و تحلیل شده است. منابع اصلی سخنرانی‌های امام خمینی () عبارت‌اند از: وبگاه گسترش آرا و اندیشه‌های امام خمینی و کتاب‌های دانشگاه و دانشگاهیان، تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی، رسالت فرهنگیان و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی؛ و منابع اصلی سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، کتاب ‌های روشنای علم، سایه‌سار ولایت در هفت جلد و سخنرانی‌های مندرج در وبگاه مقام معظم رهبری بوده است. وظایف به ‌روش تحلیل مضمون دسته‌بندی، تدوین و کدبندی شد و تحلیل داده‌ها نشان داد وظایف سیاسی استادان و دانشجویان شامل، «کار تشکیلاتی و وحدت سیاسی» با 20/16 درصد؛ «انقلابی‌گری» با 40/14 درصد؛ «ایفای نقش سیاسی» با 25/18درصد؛ «دشمن شناسی» با 85/12درصد؛ «اعتدال در کارسیاسی» با 68/6 درصد؛ «آگاهی و اندیشه سیاسی» با 62/31 درصد، هستند.
واژگان کلیدی: رهبران جمهوری اسلامی ایران، استادان، دانشجویان، وظایف و مسئولیت‌ها، سیاسی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Politica duties of professors and students from the perspective of the leaders of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • hosseinali jahed 1
  • Saeedeh Khorasani 2
1 Department of Educational management,, West Tehran branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 University
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to determine the political responsibilities of professors and students from the perspective of the leaders of the Islamic Republic of Iran, which was conducted using a qualitative research method, and their speeches were collected and analyzed from the beginning of leadership until the end of October 2019. The primary sources of Imam Khomeini's speeches include the website for expansion of Imam Khomeini's opinions and ideas, the books of Universities and Academicians, Education and Training from the Perspective of Imam Khomeini, and The Mission of Educators and Academics from Imam Khomeini's point of view; and the main sources of the Supreme Leader's speeches were the books of The Light of Science, The Shadow of Gurdianship in seven volumes, and the speeches published on the website of the Supreme Leader. The duties were categorized, compiled, and coded by thematic analysis method and the data nalysis showed that the political-security duties of professors and students includ "organizational work and political unity" with 16.20%; "revolutionary spirit" with 14.40%; "fulfillment of political role" with 18.25%; "identification of enemies" with 12.85%; "political moderation" with 6.68%; "political awareness and thought" with 31.62 percent.

Keywords: Leaders of the Islamic Republic of Iran, Professors, Students, Duties and Responsibilities, Political-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Leaders of the Islamic Republic of Iran
  • Professors
  • Students
  • Duties and Responsibilities
  • Political