بررسی تطبیقی نقش طبقات و گروه های اجتماعی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی نقش طبقات و گروه‌های اجتماعی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی است. باتوجه به بررسی های صورت گرفته شباهت طبقات فوق الذکر در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی به قرار زیر می باشد. طبقه متوسطه: در هر دو انقلاب این طبقه شامل اقشار بازاری و تکنوکرات ها بودند. طبقه کارگر: در هر دو انقلاب علت اعتراض طبقه کارگر، رکود اقتصادی بود. طبقه دهقان: از دلایل شورش این طبقه در هر دو انقلاب، ضعف و بحران دولت مستقر بود. طبقه زمین دار: در هر دو انقلاب وجود اصلاحات از سوی دولت جهت نظارت بر این طبقه بود. طبقه روشنفکر: نقطه مرکزی در هر دو انقلاب مبارزه با استبداد شاهنشاهی بود. طبقه بازاری: در هر دو انقلاب بازاری ها خواهان تسلط بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی بودند. طبقه روحانی: هدف اصلی روحانیون از بین بردن قدرت مطلق شاه بود.
همچنین در خصوص وجوه افتراق طبقات در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بایستی به موارد ذیل اشاره کرد. طبقه متوسط: در مشروطه خواسته سیاسی بود ولی در انقلاب اسلامی هدف فرهنگی بود. طبقه کارگر: در انقلاب مشروطه نقش روسیه در رشد جنبش کارگری بیشتر بود. طبقه دهقان: دهقانان در مشروطه از نقش گسترده تری نسبت به انقلاب اسلامی برخوردار بودند. طبقه زمین دار: در انقلاب مشروطه املاک خالصه ولی در انقلاب اسلامی اصلاحات ارضی بود. طبقه روشنفکر: در انقلاب مشروطه هدف عدم ایدئولوژی کردن دین بود ولی در انقلاب اسلامی هدف ایدئولوژی کردن دین بود. طبقه بازاری: در مشروطه اعتراض اقتصادی بود ولی در انقلاب اسلامی فرهنگی و اجتماعی بود. طبقه روحانی: در انقلاب مشروطه شیوه رهبری پراکنده بود ولی انقلاب اسلامی منسجم و مستقل بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the role of classes and social groups in the constitutional revolution and the Islamic revolution

نویسنده [English]

  • mohammad rahimian
phd student
چکیده [English]

The main goal of the current research is to compare the role of classes and social groups in the constitutional revolution and the Islamic revolution. Middle class: In both revolutions, this class included market strata and technocrats. Working class: In both revolutions, the cause of the protest of the working class was economic stagnation. Peasant class: One of the reasons for the rebellion of this class in both revolutions was the weakness and crisis of the established government. The landed class: In both revolutions, there were reforms by the government to supervise this class. Intellectual class: The central point in both revolutions was the struggle against imperial tyranny. Bazari class: In both revolutions, the Bazari wanted to dominate the political and economic destiny. The clerical class: The main goal of the clerics was to destroy the king's absolute power.Middle class: In both revolutions, this class included market strata and technocrats. Working class: In both revolutions, the cause of the protest of the working class was economic stagnation. Peasant class: One of the reasons for the rebellion of this class in both revolutions was the weakness and crisis of the established government. The landed class: In both revolutions, there were reforms by the government to supervise this class. Intellectual class: The central point in both revolutions was the struggle against imperial tyranny. Bazari class: In both revolutions, the Bazari wanted to dominate the political and economic destiny. The clerical class: The main goal of the clerics was to destroy the king's absolute power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social class
  • social groups
  • Charles Tilly
  • constitutional revolution
  • Islamic revolution