نقد و بررسی مساله‌ی شرط اعلمیت در تعیین رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر نقد دیدگاه آیت‌الله منتظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران (نویسنده مسئول)

3 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از نوشتار حاضر بررسی و نقد مساله‌ی شرط اعلمیت در تعیین رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر نقد دیدگاه آیت الله منتظری است که به روش کتابخانه‌ای ـ اسنادی به انجام رسید. بر اساس ادله فقهی، ولایت و حکومت بر جامعه اسلامی در زمان غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرائط است. از یک سو ولایت امر، عمومیت داشته و شامل همه شوون و امور حکومتی می شود. از سوی دیگر، با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی فقیه به تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به طور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصا اداره کند. لذا همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است، ولی فقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه های دیگر واگذار کند. یکی از شروط ولایت فقیه که در قانون اساسی مقرر شده و بعدا مورد بازنگری قرار گرفت شرط اعلمیت ولی فقیه است. این شرط مورد انتقاد فقیهانی از جمله آیت الله منتظری قرار گرفت. امام خمینی ازجمله فقهایی است که شرط اعلمیت را صراحتا در ولی فقیه نفی کرده‌اند. امام تاکید کرده‌اند: «فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد اما نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تفکیک کند، به طور کلی در حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی بینش و قدرت تصمیم گیری نداشته باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی دارای اجتهاد نبوده و قادر نیست زمام امور جامعه را در دست بگیرد».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critique of the issue of the condition of universality in determining the leader of the Islamic Revolution with emphasis on the critique of Ayatollah Montazeri

نویسندگان [English]

  • mohsen hoseindost 1
  • fereidon akbarzadeh 2
  • Rohollah Shahabi 3
  • shiva jalalpoor 3
1 PhD Student, Department of Political Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 teacherFaculty member of Political Science Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran (Corresponding Author).
3 Faculty member of Political Science Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of writing at present is to examine and critique the issue of the participation of the Supreme Leader in the election of the Supreme Leader of the Islamic Revolution, emphasizing the critique of Ayatollah Montazeri's view, which is applied in the library method - documents are made to do so. According to jurisprudential arguments, the guardianship and rule over the Islamic society during the absence is comprehensive against the poor. On the one hand, the province is general and includes all aspects of government affairs. On the other hand, due to the breadth and diversity of the country's affairs, Vali-e-Faqih alone was able to budget in all pillars of Islamic society, which directly plays a role and personally manages all matters related to the government. For this reason, the constitution of the Islamic Republic stipulates that poverty must delegate some of its duties and responsibilities to children or other groups. One of the conditions of Velayat-e-Faqih, which is regulated in the constitution and later revised, is the condition of the velayat-e-Faqih. This condition was criticized by jurists, including Ayatollah Montazeri. Imam Khomeini is one of the jurists who has explicitly denied the condition of universality in the Supreme Leader. Imam has done: "If a person is knowledgeable in the mining sciences of the seminaries, but it is not possible to distinguish the expedient community or could not distinguish righteous and useful people from unrighteous people, in general in the social and political field and decision-making power would have existed. "This person does not have ijtihad in social and governmental issues and cannot take over the affairs of society."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition of universality
  • Leader of the Islamic Revolution
  • Criticism
  • Perspective
  • Ayatollah Montazeri