ویژگی روشهای اقتضایی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهی حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهی نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست قانون اساسی ، در راس سلسله مراتب قوانین کشور قرار دارد و شامل قواعد بنیادین راجع به ساختار حکومت و حقوق و آزادی های شهروندان است . به همین دلیل ، تفسیر قانون اساسی خود موضوع بسیار مهمی است که باید به نهاد و مرجع مناسب آن سپرده شود . مطابق قانون اساسی ، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که با اکثریت آراء سه چهارم اعضای شورا انجام می شود بررسی روشهای اتخاذی شورای نگهبان در قالب تحقیق تحلیلی ، توصیفی بر این مسئله دلالت دارد که رویه تفسیری شورای نگهبان تأسی از آموزه‌های فقهی و شرعی و ابتنای نظام بر پایه دستورات دین مبین اسلام، اتکا به الفاظ و عبارات قانونی همراه با اشاره آشکار به قصد اولیه اعضای موسس ، پیروی از رویکرد منشا گرایی است لکن در مواردی که اتکاء صرف به متن قانون یا قصد قانونگذار راهگشا نباشد ، به اقتضای تامین مصالح عمومی و اهداف آرمانی کشور از شیوه‌های دیگر تفسیر نیز بهره جسته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Properties of The Contingent method of guardian Council in The Interpreting of The Constitution

نویسندگان [English]

  • Sara Dibania 1
  • MohammadKazem Kaveh Pishghadam 2
  • Gholam Hossein Masoud 3
1 PhD student, Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

The constitution is the highest legal document of a country and a guide to other laws. The constitution defines the political principles, structure, hierarchy, position, and limits of the political power of a state, and determines and guarantees the rights of its citizens. No law should contradict the constitution. In other words, the constitution is the law that determines the ruling system, a law that determines where power is concentrated, what is the relationship of this ruling power with the freedoms and rights of the people of the nation, and what are these ruling powers including the executive, legislative and judiciary They have powers and responsibilities towards the nation. In fact, the constitution is the product of constitutionalism, and constitutionalism is nothing but the expression of the limited authority of the rulers. For this reason, the interpretation of the constitution itself is a very important issue that should be left to the appropriate institution and authority. According to the constitution, the interpretation of the constitution is left to the Guardian Council, which is done by a three-fourths majority of the council members. The review of the Guardian Council's methods in the form of analytical research indicates that the Guardian Council's interpretive procedure is based on jurisprudential teachings. And the Shari'a and the establishment of the system based on the precepts of Islam, relying on legal words and phrases with explicit reference to the original intention of the founding members, is a follow-up approach, but in cases where relying solely on the text of the law or the intention of the legislator, The necessity of providing public interests and the ideal goals of the country has also benefited from other methods of interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretation
  • Constitution
  • Guardian Council
  • Contingent Methods