مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دغدغه مقاله حاضر ارائه نوعی سنخ شناسی است که بتواند همه دیدگاه‌های نظری را درباره «مردم‌سالاری دینی» پوشش دهد. در این راستا پنج نوع الگو شناسایی شده است. قسم اول، تحت عنوان روایت‌های جمهوری اسلامی که بیشتر در خدمت تأسیسِ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند. قسم دوم دیدگاه‌های «مردم‌سالاری دینیِ» مخالف جمهوری اسلامی، از چهره‌هایی که مکتب نظرورزی آنها اسلام است. دیگرِ روایت‌های مردم‌سالاری دینی با مفروض گرفتن اصول قانون اساسی، در صدد آشکارسازی ظرفیت‌های آن هستند که شامل قسم سوم تا پنجم است. قسم سوم بر حقوق و مشروعیت الهی حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. قسم چهارم بر حقوق و مشروعیت مردمی حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. قسم پنجم بر مشروعیت و حقوق الهی و هم مردمی توأمان توجه دارند. بحث و نظر، در دل آن سنخ‌شناسی، جایگاه تئوریک خود «مردم‌سالاری دینی»، الگوهای متعدد آن و هم مسئله‌های آن را نشان داد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Issues and Patterns of Religious Democracy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Baqer Khorramshad 1
  • Seyyed Ebrahim Sarparast Sadat 2
1 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
2 Assistant Professor Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

This article's primary concern is to provide a kind of taxonomy that covers all theoretical viewpoints about "religious democracy". To this end, five patterns have been identified. First one falls under Islamic Republic of Iran's interpretations which were mostly at service of establishing principles of the constitution. Second type is viewpoints of "religious democracy" against Islamic Republic of Iran proposed by figures who theorize based on Islam. Other interpretations presuppose the principles of the constitution try to manifest their capacities that include third to fifth types. Third type display more sensitivity toward divine rights and legitimacy. Fourth type is more concerned about public rights and legitimacy. Fifth type pays attention to both divine and public rights and legitimacy. Discussions within the taxonomy clarified theoretical position of "religious democracy" itself as well as its numerous patterns and problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wordsevolutionary democracy
  • individual democracy
  • executive democracy
  • legitimate democracy
  • original democracy