دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، مهر 1393 
مسئله‌ها و الگوهای مردم‌سالاری دینی

صفحه 125-150

محمدباقر خرمشاد؛ سید ابراهیم سرپرست سادات