نسبت رفتار تمدن غرب با بیداری اسلامی بر اساس اندیشه حاجی آقا مجتهد شیرازی نماینده دوره مشروطیت

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز.

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، واحد بین الملل دانشگاه شیراز

چکیده

مقاله حاضر، نسبت میان رفتار دو پدیده مهم در نظام بین‌الملل را در قرن بیستم که یکی برخاسته از جهان مسیحیت به نام «تمدن غرب» و دیگری برگرفته از جهان اسلام به نام «بیداری اسلامی» است بر اساس اندیشه سیاسی حاجی آقا مجتهد شیرازی مورد بررسی قرار می‌دهد. حاجی آقا شیرازی، تمدن غرب را به عنوان قدرت قوی و غالب و جهان اسلام را به عنوان امت تحت فشار و مغلوب، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. وی معتقد است غرب نسبت به علت‌العلل واکنش‌ها، یعنی «تحقیر شدگی» ملت‌ها غفلت نموده و بر همین اساس با اطمینان، وقوع قطعی یک «جنبش بزرگ اسلامی» در واکنش به رفتار تمدن غرب در قرن بیستم را پیش‌بینی می‌کند.
سؤال اصلی این است که آیا این جنبش اسلامی، می‌تواند با وقوع انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی+ مطابقت نماید؟ نتایج این پژوهش، بیانگر آن است که ویژگی‌ها و اهداف جنبش اسلامی با انقلاب اسلامی منطبق می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Behaviors of Western Civilization with Islamic Awakening Based on the Viewpoint of Haji Agha Mojtahed-e Shirazi as the Representative of Constitutional Movement

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khakrand 1
  • Reza Zare 2
1 Member of Scientific Board, University of Shiraz
2 Ph.D student of Iran's post-Islamic history, University of Shiraz, International Branch
چکیده [English]

The current article studies the relationship between the behaviors of two important phenomena in international system in twentieth century, one of which has emanated from Christianity called "western civilization" and the other is rooted in Islam based on political viewpoints of Haji Agha Mojtahed-e Shirazi. Haji Agha Shirazi analyzes western civilization as the dominant power and Islamic world as an oppressed and under pressure ummah [nation]. He believes that west has neglected the primary reason of reaction namely "belittlement" of nations and based on this, he predicts a definite "great Islamic awakening" in twentieth century in reaction to the behavior of western civilization. This article’s main inquiry is to study whether this Islamic movement can fit into the victory of Islamic revolution of Iran led by Imam Khomeini (PBUH). Findings of this article indicate that characteristics and objectives of this movement fit those of Islamic revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wordswestern civilization
  • Islamic awakening
  • Haji Agha Shirazi
  • belittlement
  • movement of Islamic movement
  • Islamic Revolution
  • new Islamic civilization