رابطه با آمریکا در فقه سیاسی شیعه با محوریت اندیشه امام خمینی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه باقر العلوم، قم

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

آموزه‌های فقهی، نقش محوری در تدوین راهبردهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجه به جایگاه کلیدی حاکم شرع در جامعه اسلامی، نگارندگان کوشیده‌اند تا با روش تحلیلی و بررسی ادله فقهی، با محوریت اندیشه امام خمینی+ یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون را مورد ارزیابی قرار دهند.
پیرامون جواز و منع رابطه با کشور مستکبر، هر یک از طرفین جواز و منع، به ادله فقهی محکمی استدلال کرده‌اند. اما آنچه در تعارض ادله مهم است، چگونگی جمع بین دو دلیل است. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، نگارنده، عدم جواز را به عنوان شِق بدوی مسئله بیان و در ادامه قاعده مصلحت را به عنوان شِق دوم و قاعده محوری در نحوه تعامل با کشور مستکبر معرفی و همچنین حاکم شرع را نیز به عنوان مجری قاعده (من به یده المصلحه) در نظر می‌گیرد که با نظر کارشناس امر، اقدام به صدور حکم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation with US from the Viewpoint of Shiite Political Jurisprudence with an Emphasis on Imam Khomeini's Thoughts

نویسندگان [English]

  • Golamreza Behrouzi Lak 1
  • Muhammad Ali Hamedani 2
1 Associate Professor, Baqir al-Olum University, Qom
2 MA in political sciences.
چکیده [English]

Jurisprudential teachings have a pivotal role in the compilation of large scale strategies of Islamic Republic of Iran's foreign policy. Given the key position of hakim shar' [governor of shari'a] in an Islamic society, the author has tried to investigate one of the most important challenges faced by Islamic Republic of Iran's foreign policy from the very first day of its activity up to the present day through an analysis and study of jurisprudential arguments with an emphasis on Imam Khomeini's (PBUH) thoughts. About the permissibility or impermissibility of relations with an arrogant power, followers of permissibility and impermissibility of relations have provided strong arguments. However, the important issue in the case of contradiction of arguments is how to reach a compromise. Based on the findings of this research, the author expresses the impermissibility as the first alternative for the issue in question and later the principle of expedience as the second alternative. Then, he introduces pivotal principle for how to treat an arrogant power and considers hakim shar' as the executer of the principle (as the one who wields the expedience) who issues his verdict having considered the viewpoints of experts in this regard.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite political jurisprudence
  • jurisprudence of international relations
  • Imam Khomeini's (PBUH) jurisprudential thought
  • Islamic Republic of Iran's foreign policy
  • relations with US