تبیین و نقد انگاره «عدم کارایی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

چکیده

یکی از مهم‌ترین نظریه‌های سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ از سوی اندیشمندان اسلامی عرضه شده، نظریه ولایت فقیه است که با مجاهدت علمی و عملی امام خمینی+ در قالب حکومت اسلامی، فعلیت یافت. نوپایی این نظریه در عرصه حاکمیت و هجوم فکری بیگانگان برای ایجاد تردید و تزلزل در آن، سبب طرح شبهاتی در این زمینه گردید و ضرورت واکاوی بیشتر را موجب شده است.
از جمله شبهاتی که در این زمینه مطرح می‌باشد، شبهه «عدم کارایی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» است.
در این مقاله ثابت شده که با توجه به دیدگاه امام خمینی در این زمینه، نه تنها مدیریت فقهی در تقابل با مدیریت علمی نیست بلکه مدیریت فقهی با بهره‌گیری از علوم و فنون رایج در امر حکومت و مشورت و رایزنی با متخصصان مربوطه و به کارگیری آنان در مشاغل حکومتی، کارایی لازم در اداره جامعه را خواهد داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Idea of "Inefficiency of Jurisprudential Management versus Scientific Management" with an Emphasis on Imam Khomeini's (PBUH) Viewpoint

نویسندگان [English]

  • Muhammad Mahdi Babapour 1
  • Ali Ja'farzade 2
1 Member of Scientific Board, Shahid Beheshti University
2 Member of Scientific Board, Islamic Azad University, Branch
چکیده [English]

One of the most important socio-political theories proposed by Muslim scholars during history is the theory of welayat-e faqih which was implemented through Imam Khomeini's (PBUH0 scientific and practical efforts in the form of Islamic state. Its novelty in the ruling arena and intellectual attacks by aliens to questions it and shake its foundations have led to doubts in this regard and has necessitated more investigation. Among the doubts and questions in this regard is "inefficiency of jurisprudential management versus scientific management". It has been proven in this article that given Imam Khomeini's (PBUH) viewpoint in this regard, jurisprudential management does not contradict scientific management and even benefits from common sciences and skills in the field of ruling as well as counseling with relevant experts and employing them in governmental posts, will have required qualifications to govern the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wordswestern civilization
  • Islamic awakening
  • Haji Agha Shirazi
  • belittlement
  • movement of Islamic movement
  • Islamic Revolution
  • new Islamic civilization