رهیافت بومی‌سازی دانش سیاست با تاکید بر آراء و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره)

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه عرفان اسلامی ‌پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی‌

2 عضو هیات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد نراق

3 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

قرائت ویژه­ای که حضرت امام خمینی(ره) از سیاست داشتند می‌تواند مبنایی بنیادی برای تدوین دانش سیاست بومی‌یا در تعبیر دقیق­تر سیاست دینی باشد. گذشتن از تنگ­نظری‌‌های مرسوم در مورد سیاست به همراه نگاهی انتقادی به مفاهیم برآمده از غرب و لزوم باز اندیشی در این مفاهیم و افزودن منابع معرفتی و روش­شناسی جدید جلوه­ای خاص به منظومه فکری امام خمینی(ره) در مورد دانش سیاست بخشیده است.این پژوهش در می‌یابد که توجه به مفاهیم، ساختار و روش شناسی اندیشه امام خمینی(ره) در حوزه مسائل سیاست می‌تواند ما را به دانشی سیاسی که منطبق بر ارزش‌های اسلامی ‌و انقلابی باشد و به انسان به مثابه آفرید‌‌های دارای کرامت ذاتی برابر رهنمون شود. روش به­کار گرفته در این پژوهش تحلیلی است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An approach to the political science with emphasis on the opinions and thoughts of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tabatabaei 1
  • Javad haghir Madadi 2
  • Davoud Sabzi 3
1 Assistant Professor and faculty member of the Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolutionary
2 Assistant Professor and faculty member of Naragh
3 Doctoral Student of Political Thought, Science and Research Branch of Tehran
چکیده [English]

The special interpretation of Imam Khomeini of political science, can be a fundamental basis in developing local political science. Passing through conventional narrow-mindedness about politics along with a critical view on the concept derived from west, and necessity for rethinking these concepts and adding new cognitive methodology resources, has given special effects to the thoughts of Imam Khomeini about political science. This study considers that attention to the concepts, structure and methodology of Imam Khomeini’s thought in the field of political affairs can lead us to the local political science that are in accordance with Islamic and revolutionary values.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • political science
  • Localization
  • methodology