حج و ظرفیت‌های درونی جهان اسلام در بیداری اسلامی با تمرکز بر اندیشه امام خمینی