واکاوی تاثیر فرهنگ سیاسی شیعه بر شکل­گیری ریشه­های انقلاب اسلامی و پیروزی آن

نویسندگان

چکیده

:
 
پژوهش حاضر به واکاوی انقلاب اسلامی و پیروزی آن از منظر فرهنگ سیاسی شیعی می­پردازد. پدیده انقلاب اسلامی، مصداق یک رخداد بی­بدیل سیاسی، اجتماعی و اعتقادی و یا به عنوان یک تحول عمیق فکری درعرصه­زندگی اجتماعی انسان است که منشاء مطالعات گوناگونی در فضای داخلی و عرصه­های بین­المللی شده است. با عنایت به اینکه فرهنگ سیاسی شیعه سنگ بنای نظریه حکومت اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی با نقش محوری حضرت امام خمینی بوده است، اهمیت و ضرورت تحقیق را دوچندان می­نماید. روش این مقاله، روش کتابخانه­ای با رویکرد تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری، جمع‌­آوری و مطالعه منابع، استخراج داده‌­ها، طبقه‌­بندی و بهره­‌برداری وتحلیل آنها می­باشد. بدین ترتیب تلاش شده با مطالعه منابع و آثار مرتبط با انقلاب اسلامی و فرهنگ سیاسی شیعه رابطه این دو متغییر بررسی و نحوه تاثیرگذاری آن ترسیم گردد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در فرهنگ سیاسی شیعی سه دسته متغیر در سطح ساختاری قابل شناسایی هستند:1- مولفه­ها که شامل عناصری از قبیل اصل امامت، انتظار و غیبت، شهادت و ایثار، معاد، تقیه، عدالت­خواهی، امر به معروف و نهی از منکر و مرجعیت شیعه است، که تأثیرات بسزایی در برپایی قیام مردمی وپیروزی انقلاب داشتند. 2- نمادها که شامل نهضت عاشورا، اعیاد مذهبی، سوگواری­ها که سهم زیادی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته­اند. 3- نهاد که مهمترین آن مسجد و کانونهای مشابه می­باشد. بر این اساس فرض اساسی که در این پژوهش مطرح می‌­شود این است که رابطه معناداری بین فرهنگ سیاسی شیعی و پیروزی انقلاب اسلامی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها