دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، فروردین 1395 
نقش انقلاب اسلامی در تحول اندیشه سیاسی و ژئوپلیتیکی شیعه

صفحه 9-26

سید عباس احمدی؛ محمود واثق؛ احسان لشکری؛ مسعود جاسم نژاد


جریان روشنفکری دینی و توسعه پس از انقلاب اسلامی

صفحه 121-144

دکتر محمدباقر خرمشاد؛ مجید نجات‌پور