بررسی الگوی رفتاری پسابرجامی ایالات متحده­ی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران