فرایند وحدت جهان اسلام در اندیشه حضرت امام خمینی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

یکی از فضیلتها، بلکه واجبات مسلم دینی حفظ وحدت امت اسلام است،
وحدتی که در اکثر ک شورهای جهان ا سلام بنا به عوامل داخلی و خارجی،
مورد غفلت قرار گرفته و بعضا کشور اسلامی به جای ایجاد وحدت بین
امت اسلام، خود سردمدار تفرقه و فتنه گشته است و کاری میکند که
دشمن خارجی از عهده آن بر نمیآید. ازمسایل بغرنج و بنیانکن جوامع
ا سلامی که لطمات و خ سارات مادی و معنوی جبرانناپریری بر پیکر امت
واحده اسلامی وارد ساخته، تفرقه و نفاق بین مراهب و ملل اسلامی است.
اگر حر و ولع ک شورهای ا ستکباری به منابع و ذخایر جهان را بخ صو
در منطقه ثروتمند خاورمیانه مدنظر قرار دهیم و این دو را کنارهم بگراریم
پی به اهمیت این موضوع خواهیم برد و برهم زدن آرامش آن، کاملا روشن
خواهد شد. شرایط به گونهای است که توجه خا و بصیرت دوچندان
میطلبد. این امر از دید مصلحان امت اسلام پنهان نمانده و همواره درصدد
ایجاد وحدت بین مسلمین برآمده تا التیامبخش دردهای قلب خونین امت
اسلامی باشند.
در قرن حا ضر، ح ضرت امام خمینی  از منادیان وحدت ا سلامی بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The unity of the Islamic world in the thought of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Kalantari 1
  • Amirali ketabi 2
1 Tehran University
2 University of Tehran