بازیابی پیکره فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مقوله‌ ی فرهنگ دارای معانی بسیار و استعمالات گوناگون وسیع و پیچیده ای است. در علت پیچیدگی فرهنگ می توان گفت، فرهنگ مقوله ای متجانس نیست، بلکه متشکل از عناصر متعددی است، با این وجود فرهنگ انسجام خود را حفظ کرده و یک کل تجزیه ‌ناپذیر و پویا را تشکیل داده است و در گذر زمان از دیدگاه افراد با تخصص ها و رویکردهایی متفاوت (اعم از مادی و معنوی)، با تعاریف و مفاهیمی متعدد بیان شده است. این مقوله‌ ی پیچیده و چندبعدی با بار ارزشی و علمی پررنگی که در هاله ای از ابهام فرو رفته است، می تواند به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشه ی اعضای یک جامعه متأثر باشد و نقطه ی شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. مسئله‌ ی فرهنگ یکی از دغدغه های مهم و امروزی همه ی جوامع بشری است و همه‌ ی آنها نگران آینده‌ ی فرهنگی خود هستند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که با توجه به ایدئولوژی متفاوتش با هژمونی غرب و خطر استحاله ی فرهنگی از درون در این زمینه، دغدغه ی جدی دارد و از جمله کسانی که تأکید مؤکدی در این حوزه دارد، مقام معظم رهبری است. ایشان اهمیت فوق ‌العاده ای به مقوله‌ ی فرهنگ داده و آن را مقدمه ی خیزش و توسعه ی کشور می داند. در بیان اهمیت فرهنگ در اندیشه ی رهبری همین بس که ایشان می فرماید من حاضرم جانم را در راه فرهنگ فدا کنم. در این نوشتار با توجه به آنچه گفته شد، به شناخت پیکره و اهمیت مقوله ی فرهنگ، کارکردهای فرهنگ، آسیب‌ هایی که هم ‌اکنون فرهنگ ما گرفتار آن است و به راه های برون ‌رفت از این آسیب‌ ها از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخته خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recovering Image of the Culture in the Supreme Leader’s Thought

نویسندگان [English]

 • Muslim Khosravi Zargaz 1
 • Somayyeh Bakhshi 2
1 Faculty member of the Department of Political Science, Birjand University, Birjand, Iran
2 Graduated from the Political Science University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

The category of culture has many meanings and wide variety of applications. For why of the complexity of culture, we can say that culture is not a coherent category, but consists of several elements, meanwhile, it maintains its cohesion and forms as an inseparable and dynamic whole, and over time different individuals with different specializations and approaches (both material and spiritual), have expressed for it various definitions and concepts. This complex and multidimensional subject with a high scientific value, which is in the midst of ambiguity, can have influences as a set
of shared beliefs and values on the behavior and thought of members of a community and can act a starting point for movement and dynamism or a barrier to progress. The topic of culture is one of the most important and contemporary concerns of all human societies and all of them are concerned about their cultural future. The Islamic Republic of Iran is one of the countries that, given its diverse ideology of Western hegemony and the danger of cultural transformation from within, is seriously concerned about this, and among those who have a strong emphasis in this area, is
the Supreme Leader. He has an extraordinary importance to the category of culture and knows it as an introduction to the rise and development of the country. In expressing the importance of culture in the leadership idea, it is enough to say that he reflects that “I am willing to sacrifice my life for the cause of culture”. In this paper, the point of view of the Supreme Leader will be searched on the recognition of the structure and significance of the category of culture, the functions of culture, the damage that our culture now faces and the ways out of these injuries from.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • culture
 • Culture Importance
 • Culture Functions
 • Cultural Menaces
 1. اسمیت، فیلیپ (1383)، درآمدی بر نظریه­‌های فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین ‌المللی.
 2. (بی‌نا) معاونت سیاسی نیروی زمینی سپاه (1382) راهبردهای ولایت (6)، سیاسی، تهران: نسل کوثر.
 3. (بی‌نا) معاونت ‌سیاسی‌ نیروی زمینی سپاه (1383) راهبردهای ولایت (7)، محورهای موضوعی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال خدمت رسانی به مردم 1382، سیاسی فرهنگی، تهران: نسل کوثر.
 4. (بی‌نا) مرکز صهبا (1391)، دغدغه­ ‌های فرهنگی: شرحی مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال 1373 با استفاده از دیگر بیانات معظم ‌له، چاپ سیزدهم، تهران: مؤسسه ایمان جهادی.
 5. (بی‌نا) مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت (1389)، فرهنگ و عرصه فرهنگی؛ اصول، مبانی، ضرورت­‌ها و مسئولیت­‌ها: از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران: قدر ولایت.
 6. جعفرزاده، محمدحسن (1392)، منشور فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری، چاپ دوم، قم: مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر.
 7. جلالی‌ مقدم، م (1376)، «برداشت‌­های گوناگون از فرهنگ»، کیهان فرهنگی، ش 138، زمستان.
 8. چلبی، مسعود (1375)، جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی.
 9. رشاد، علی‌اکبر؛ رشاد، حامد (1391)، «تأملی در باب فلسفه فرهنگ: تعریف "فرهنگ"»، پاییز، ش 28-27، صص 11 - 10.
 10. روح ‌الامینی، محمود (1377)، زمینه فرهنگ ‌شناسی: تألیفی در انسان ‌شناسی فرهنگی و مردم ‌شناسی، تهران: عطار.
 11. سوینج وود، آلن؛ رضایی، محمد (1380) «تحلیل فرهنگی و نظریه سیستم­‌ها؛ مفهوم فرهنگ مشترک: از دورکیم تا پارسونز»؛ ارغنون، ش18، (پاییز)، 292 - 275.
 12. سیاهپوش، امیر؛ آقایی، علی ( 1389) فرهنگ در منظر مقام معظم رهبری، تهران: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مؤسسه نشر تهران.
 13. طبیعی، حشمت ‌الله (1352)، «مفهوم فرهنگ و انتقادات آن»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره اول، ش 9، صص 57 - 47.
 14. قوام، عبدالعلی (1384)، «فرهنگ، بخش فراموش شده یا عنصر ذاتی روابط بین ‌الملل»، فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم، (تابستان).
 15. کلارک، یان (1382)، جهانی شدن و نظریه روابط بین ‌الملل، ترجمه فرامر تقی‌لو، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین ‌المللی.
 16. کلنر، داگلاس (1383)، «مارکسیسم فرهنگی و مطالعات فرهنگی»، ترجمه وحید ولی ‌زاده،  فصلنانه اقتصاد سیاسی، ش10: 143 - 141.
 17. مشیرزاده، حمیرا (1383)، تحول در نظریه­‌های روابط بین ‌الملل، تهران: سمت.
 18. محبوبی منش، حسین (1380)، «فرهنگ و اصلاحات» (بررسی جامعه ‌شناختی دیدگاه حضرت امام درباره فرهنگ)، دانش انتظامی، پاییز، ش 10، صص121 - 92 .
 19. محمدی، کریم‌خان (1392)، بررسی تطبیقی مکتب انتقادی فرانکفورت و مطالعات فرهنگی بیرمنگام، علوم سیاسی، سال شانزدهم، ش 62، (تابستان).
 20. یاراحمدیان، سید مهدی (1393)، «مروری بر نظریه فرهنگ مکتب فرانکفورت»، فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش؛ ویژه علوم اجتماعی، ش 17، (بهار)، 72 - 49.
 21. یوسفیان، جواد (1386)، «نگاهی به مفهوم فرهنگ»، مجله رشد علوم اجتماعی، ش2، (زمستان)، 25 -21.

[1]farsi.khamenei.ir/newspart

[2]http://nahad.um.ac.ir

[3]hawzahnews.com/ text version detail

[4]mf.farhangoelm.ir/Home

[5]www.sccr.ir/UserFiles/entesharat

[6]www.farsnews.com/newstext