‌انقلاب اسلامی و بنیان‌های فرهنگی ـ معرفتی بومی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی+ انقلاب اسلامی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم

چکیده

این پژوهش به دنبال اثبات این است که آنچه نظریه‌ها درباره جهان به ما می‌آموزند فقط با بومی‌سازی است که هم می‌تواند واجد کارایی برای ایران ما باشد و هم با هویت ما و آموزه‌های فرهنگ ما انطباق داشته باشد. در این میدان، نگرش ما مبتنی بر اعتدال و فضیلت‌مندی و انطباق با هویت فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و ارزش‌های انقلابی، در راستای ساختن دانش مطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Revolution and Cultural and Knowledge-Related Foundations for Domestication of Theories in Humanities

نویسندگان [English]

  • Davoud Sabzi 1
  • Fateme Tabataba'ee 2
  • Javad Haqir Madadi 3
1 PhD Student of Political Thought, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Member of Scientific Board, Academy of Imam Khomeini, Islamic Revolution
3 Member of Scientific Board Islamic Azad University in Qom
چکیده [English]

The current research is about to prove what theories teach us about the world can be useful for our country, Iran, and compliant with our identity and cultural teachings only if they are domesticated. In this respect, our viewpoint is based on moderation, virtues and compliance with Iranian-Islamic cultural identity and revolutionary values to build desirable knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • theory
  • humanities
  • Domestication
  • Identity
  • Iranian-Islamic culture