مرکزیت معنایی ولایت سیاسی فقیه در اندیشه سیاسی امام خمینی و جایگاه مردم در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

2 دانشجوی دکتری، مدرسی معارف انقلاب اسلامی مؤسسه امام خمینی

چکیده

امام خمینی هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل، پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «ولایت مطلقه فقیه» استوار کرده و الگوی حکومت اسلامی را با تولی و ولایت سیاسی فقیه جامع الشرائط ترسیم کرد و نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی نیز در اندیشه ایشان در همین چارچوب معنا و مفهوم می‌یابد. در اندیشه امام، نقش اصلی و کلیدی مردم در مرحله تحقق حکومت ولایی می‌باشد؛ چون بدون مردم و استقبال و خواست آنها و مشارکت همه‌جانبه مردم، حکومت تحقق نمی‌یابد اگرچه حاکم، شخصی مانند علی بن ابیطالب باشد. در این پژوهش با بررسی مرکزیت معنایی اندیشه سیاسی امام راحل که همان ولایت سیاسی فقها در عصر غیبت می باشد به جایگاه مردم در اندیشه‌های وی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Centrality of the Concept of Welayat-e Faqih in its Political Sense in Imam Khomeini's Political Thought and People's Position in this Theory

نویسندگان [English]

  • Najaf Lakza'ee 1
  • Ali Akbar Baqeri 2
1 Associate Professor, Baqerol Uloom University
2 Ph.D student of teaching Islamic Ma'aref, Imam Khomeini (PBUH) Education and Research Center and a Graduate of Hawza
چکیده [English]

Both in theory and in practice, Imam Khomeini established foundations of his political system on "welayate faqih" and drew the patterns of an Islamic state by political welayat of a comprehensive faqih. People's role and position also becomes meaningful within this framework. In Imam Khomeini's thought people's key and pivotal role is during the implementation of a state based on welayat; since without people and their request as well as their full participation, state will not be formed even if the ruler is someone such as Imam Ali (A). Analyzing the centrality of Imam Khomeini's political
thought i.e. jurisprudents' political welayat during the age of 12th Imamís occultation (May Allah hasten his
reappearance) the current article explains people'sposition in his thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State based on welayat
  • People
  • Imam Khomeini
  • legitimacy
  • popularity