نواندیشی دینی و تعالی سیاسی در گفتمان امام خمینی+

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، پس از فهم جایگاه عناصر درون‌گفتمانی اندیشه حضرت امام، تلاش می‌شود تا عناصر درون‌گفتمانی هویت اسلامی ـ شیعی در متن فرایند انقلاب اسلامی درک شود و دریابیم که رهبر و معمار کبیر این انقلاب چگونه توانست با بهره‌گیری از نص شریعت اسلامی و وقایع مندرج در متن زندگی سیاسی ـ اجتماعی، نوعی تحرک و بسیج سیاسی را در راستای آرمان‌های هویتی خود ایجاد کند. در ادامه، برخی از این مفاهیم را که به عنوان مفاهیمی محوری و کانونی در تبیین گفتمان هویتی حضرت امام نقش داشته‌اند، مورد تأمل قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Intellectualism and Political Transcendence in Imam Khomeini's Discourse

نویسنده [English]

  • Ali Ashraf Nazari
Assistant Professor, Tehran University
چکیده [English]

Having identified the position of intra-discourse elements of Imam Khomeini's thinking, this article tries to perceive intra-discourse elements of Islamic-Shiite identity within the Islamic revolution process. It also tries to understand how Imam Khomeini could create a kind of movement and political mobilization along his identity aspirations benefitting from Islamic shari'a [Islamic Law] and events in socio-political life. In addition, some of these concepts which have played a role as pivotal concepts to explain Imam Khomeini's identity discourse will be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini (PBUH)
  • religious intellectualism
  • Islamic Revolution
  • occultation [of twelfth Shiite Imam] and waiting [for his reappearance]