دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، دی 1391 
تحلیل تطبیقی مفاهیم فتنه و جنگ نرم

صفحه 99-114

سید جواد امام‌جمعه‌زاده؛ سید علی مرتضوی امامی زواره