بیداری اسلامی،چالش ها و موانع پیش رو

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

اکنون بیش از یک سال است که منطقه پر اهمیت و راهبردی خاوزمیانه و شمال آفریقا ،با قیامهای مردمی ملتهای مسلمان،دستخوش موجی فراگیر و قدرتمند از تغییرات و تحولات سیاسی-اجتماعی شده است و میرود تا جغرافیای سیاسی منطقه را به کلی متحول کرده،موازنه قوا را به نفع مردم مسلمان منطقه و جبهه مقاومت در مواجهه با جبهه استعماری مجموعه تمدنی غرب ،به رهبری آمریکا،با همراهی و همدستی دولتهای قدرتمند اروپایی و تحت نظارت و کنترل شبکه صهیونیستی فراماسونری جهانی،تغییر دهد.طبیعی است قیامی با این عظمت و گستردگی،که به درستی به "بیداری اسلامی"تعبیر و تعریف شده است،برای تغییر وضع موجود و تا رسیدن به وضعیت مطلوب،با موانع و چالش های زیادی مواجه شود.پرسش اصلی ما در این تحقیق این است که بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان منطقه،برای رسیدن به هدف نهایی خود،که همانا برپایی نظامهای مردم سالار دینی است،با چه چالش ها و موانعی مواجه است.پاسخ ما به این پرسش این است که مردم مسلمان منطقه در کشورهای خود،برای رسیدن به اهداف مطلوب حداقل با چهارچالش و مانع عمده بدین شرح مواجه اند:حضور و نفوذ بلند مدت غرب و صهیونیسم در منطقه،تفرقه و تضاد داخلی،حاکمیت ساختار قبیله ای و قومی و ناکارآمدی اقتصادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Awakening: Challenges and Barriers ahead

نویسندگان [English]

  • Ahmad Doost Muhammadi 1
  • Hasan Ahmadian 2
2 Ma In Regional Studies, Tehran University.
چکیده [English]

It has been more than a year now that strategic and important region of middle-east and North Africa have undergone a
powerful and expanding wave of political and social changes and developments by Muslims' public uprising and it is going to totally change the political geography and change the balance of power for the benefit of Muslims in the region and defense front in the face of colonization front of western civilization–led by the US with the help and cooperation of powerful European  governments under the supervision and control of global freemasons and Zionists. It is obvious that an uprising with this magnitude, depth and expansion duly called and defined as "Islamic awaking" will face many barriers and challenges to change the current state and reach a desired condition. The primary question of this article is what barriers and challenges would the Islamic awakening in Muslim countries in the region  face to reach its final goal i.e. the establishment of religious democracies. Our answer is that Muslims in the region face at least four main challenges and barriers: the presence and long term permeation of the west and Zionism in the region, domestic conflict and rift, domination of tribal structure and economic inefficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • uprising
  • challenge and barrier
  • reestablishment of despotism
  • Islamic middle-east