تهدید های فرهنگی در سطح مردم و حکومت از منظر امام خمینی(ره)

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

چکیده

مقاله حاضر مترصد است با بهره گیری از روش اکتشافی-اسنادی و کنکاش در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به این پرسش اساسی پاسخ دهد که استکبار جهانی برای تحقق سلطه خود در عرصه فرهنگی از چه راهبردهایی در سطح مردم و حکومت بهره می گیرد؟یافته های پژوهش در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در این عرصه بیانگر این است که جریان استکبار برای ایجاد سلطه فرهنگی خویش از راهبردهایی همچ.ن،وابستگی فکری و فرهنگی،خودباختگی،تخریب اسوه های ملی،مخدوش کردن هویت ملی،نفوذ در مراکز تعلیم و تربیت،استحاله ارزشی،استعانت از ساده اندیشان،تفرقه افکنی و انشقاق میان آحاد ملت و غیره بهره می گیرد.و این راهبردها در دو سطح حکومتی و مردمی قابل شناسایی و مداقه علمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Threats among People and the Ruling System from Imam Khomeini's Viewpoint (PBUH)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Hussein Jamshidi 1
  • Seyyed Muhammad Javad Qorbi 2
1 Member of Scientific Board at Tarbiate Modarres University
2 MA of Political Thoughts and Islamic Revolution at Imam Khomeini (PBUH) Research Center
چکیده [English]

The current study intends to explore what strategies global arrogance applies for people and the ruling system in order to implement its domination in cultural arena. Findings of an investigation of Imam Khomeini's (PBUH) thoughts in this field indicates that the global arrogance applies strategies such as cultural and ideological dependence, feeling of inferiority, destruction of national role models, dampening national identity, infiltration into educational and training centers, devaluation of values, using capabilities of naïve people for their own interests, fostering disruption and separation among people to maintain their cultural domination. These strategies are recognizable and debatable in two levels of people and the ruling system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Imam Khomeini (PBUH)
  • State
  • People
  • cultural threats