دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، تیر 1392 
روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

صفحه 163-180

یعقوب توکلی؛ بهزاد قاسمی؛ سید محمد سید احمدی