زمینه ها و موانع تعامل جمهور یاسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

به جرات می توان فروپاشی شوروی را به عنوان رفع یکی از تهدیدات تاریخی امنیتی ایران قلمداد کرد.با این وجود،تحول ژئوپلتیک مزبور موجد پاره ای تهدیدات امنیتی نیز برای ایران بوده است که در نوشتار حاضر به تعدادی از آنها در حوزه قفقاز جنوبی اشاره خواهیم داشت.تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی با توجه به جایگاه ژئوپلتیک ایران و سابقه طولانی حضور سیاسی-فرهنگی ایران در منطقه قفقاز،پیوندهای تاریخی ایران با کشورهای این منطقه و وجود فرصتها و تهدیداتی که در این حوزه جغرافیایی از ناحیه کشورهای منطقه و بازیگران رقیب پیرامونی و قدرت های مداخله گر فرامنطقه ای متوجه ایران می گردد از ضرورت و اهمیت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grounds and Barriers of Islamic Republic of Iran's Interaction with its Neighbors in Southern Caucasia

نویسندگان [English]

  • Muhammad Reza Majidi 1
  • Hussein Zahmatkesh 2
1 Assistant professor at University of Tehran
2 Assistant professor at University of Tehran
چکیده [English]

The collapse of former Soviet Union can be obviously considered as the elimination of one of the historical threats for Iran's security. However, this geopolitical transformation has entailed some security threats for Iran; some of these developments in the domain of southern Caucasia will be mentioned in this article. 
Analysis of Islamic Republic of Iran's foreign policy in southern Caucasia is very essential and important, with respect to Iran's geopolitical position and its long political-cultural presence in southern Caucasia, Iran's historical bonds with regional countries, and opportunities and threats existing in this region by regional countries and neighboring competing powers as well as interfering supra-regional countries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran's foreign policy
  • southern Caucasia
  • Armenia
  • Azerbaijan