تئوری وحدت حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت در حقوق عمومی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

بزرگترین چالش عصر حاضر که به عصر مدرنیته معروف شده،بحران معناست.جنس قدرت و الزامات حقوق حکومت در این شرایط نیز"از جنس معنا"بوده و مولفه ایجاد کننده آن "معناگرایی" است. لذا مدعای این مقاله آن است که انقلاب اسلامی ایران به عنوان احیاگر تفکر وحیانی با دو ویژگی تولید معنا(مبتنی بر مبانی دینی خود)و نفی مدرنیسم معرفتی،مقدمات لازم را برای تعامل ارزش و دانش و تولید قدرت را ایجاد کرده است که از آن به نظریه وحدت حوزه و دانشگاه تعبیر می کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Unity of Hawza and Universities in Islamic Revolution and an Approach to the Ideationalist Metaphor of Power in General Law

نویسندگان [English]

  • Muhammad Sadeq Kooshki 1
  • Esma'eil Ajorloo 2
1 Assistant professor at University of Tehran
2 PhD student in General Law at University of Tehran
چکیده [English]

The greatest challenge of this age known as the age of modernity is the crisis of meaning. The type of power and necessities of state law under these circumstances are the same type of "meaning" and its underlying component is "ideationalism”. Thus the current article claims that Islamic revolution of Iran as the reviver of revelation thinking with two characteristics of meaning creation (based on its religious foundations) and rejection of modernism in knowledge has provided necessary prerequisites for the interaction between value, knowledge and power creation that we call unity between hawza and universities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Power
  • Islamic ruling system
  • general law
  • Metaphor
  • modernity
  • ideationalism