روابط ایران و عراق پس از صدام،فرصتها و چالش ها

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه معارف اسلامی

2 دانشجوی دکترای تاریخ انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی

3 کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

اینکه فرصت و چالش های فراروی ایران در عراق جدید چیست؟و چشم انداز روابط دو کشور چگونه ارزیابی می شود؟سوال اساسی پژوهش را شکل می دهند.لذا دو شاخص(فرصت ها و چالش ها) به عنوان متغیر مستقل و سطح همکاری،روابط و چشم اندازهای دو کشور به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.به عبارتی هر چه از فرصتهای ایجاد شده در فضای کنونی بیشتر بهره برداری شود،منجر به کاهش عوامل تنش زا مانند نفوذ سلفی گری در عراق شده و در صورت تشدید نفوذ عوامل خارجی،بستر برای رشد موانع امنیتی،اقتصادی و از همه مهمتر فرهنگی که مولفه های اساسی برای جمهوری اسلامی ایران است ایجاد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran-Iraq Relation in Post-Saddam Era: Opportunities and Challenges

نویسندگان [English]

  • Yaqoub Tavakkoli 1
  • Behzad Qasemi 2
  • Seyyed Muhammad Seyyed Ahmadi 3
1 Member of Scientific Board at Qom University of Ma’aref
2 PhD Student of History of Islamic Revolution, Bu-Ali Sina University
3 (MA in political sciences
چکیده [English]

This article is comprised of two main inquiries: What are the opportunities and challenges faced by Iran in new Iraq? How are the prospects of Iran-Iraq relations rated? Two indexes of (opportunities and challenges) as an independent variable and level of cooperation, relation and prospects of two countries have been studied as dependent variables. In other words, the more opportunities are exploited in current circumstances, the less tension creating elements such as the penetration of extremist groups in Iraq will happen. On the other hand, if more foreign players penetrate Iraq, the ground will be paved for security, economic and more important cultural barriers that are fundamental elements for Islamic Republic of Iran. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Iraq
  • opportunities and challenges
  • Shi'a "Shiite"
  • politic relations