جایگاه فرهنگ عمومی در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معاون اسناد و اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی

چکیده

قدرت فرهنگی و فکری و کارآمدی علمی افراد،تاثیر به سزایی در کرآیی و کیفیت گردش کار و تولید نهایی در هر بنگاه اقتصادی دارد.فرهنگ عمومی از مباحث تعیین کننده در مدیریت کلی جوامع و در مجموع،مدیریت بخش های مختلف جامعه می باشد.به گونه ای که سرمایه گذاری بای ارتقای سطح فرهنگ عمومی از ضرورتهای بسیار مهم به حساب می آید.بر این اساس،در مقاله حاضر ابتدا به تعریف فرهنگ عمومی پرداخته شده و سپس مولفه های فرهنگ عمومی و چالش های آن بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of General Culture to Achieve the Goals of Development Program

نویسنده [English]

  • Javad Mansoori
Member of Scientific Board, Islamic Azad University, Deputy of Documents and Information of Islamic Republic of Iran's Document Center
چکیده [English]

People's cultural and ideological power and scientific efficacy exert a remarkable effect on efficacy and quality of workflow and final production in an enterprise. 
General culture is among the determining elements in the general management of the societies and overall management of different parts of the society in such a way that investment to enhance general culture is considered as one of the important necessities.
Based on this fact, the current article first presents a definition of general culture and then explains components of general culture and its challenges.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • general culture
  • Society
  • development programs