سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب (بین سال‌های 90تا969)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

فضای مجازی یکی از موضوعات راهبردی و استراتژیک جهان امروز است که به عنوان پرچالش­ترین و به روزترین مسائل جهان مطرح می­باشد . یکی از وجهه­های قدرتمندی فضای مجازی،  تاثیرگذاری آنها  بر فضای سیاسی و به طور ویژه کارویژه­های دولت می­باشد. از سویی دیگر یکی از انواع شکافهای اجتماعی سیاسی شکاف دولت ملت است که امروزه از درجه اهمیت بالایی برخوردارمی­باشد. با توجه به افزایش تصاعدی ضریب نفوذ اینترنت در ایران و گسترش کاربری فضای مجازی و در کنار آن افزایش ارایه محتوا در حوزه­های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، توجه به ابعاد گوناگون و چالش­های پیش روی آن را ضروری کرده است. در همین راستا سوال اصلی مقاله بدین صورت است که فضای مجازی چه تاثیری بر شکاف دولت ملت در ایران بین سال­های 90تا96 داشته است؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که ساعات استفاده یا مدت زمانی که کاربران در فضای مجازی سپری می­کنند، می­تواند بر اعتماد سیاسی و نیز ذهنیت آنها از بی­ثباتی سیاسی اثرگذار باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان استفاده از فضای، بر اعتماد به نهادها و به ویژه بر اعتماد به کنشگران سیاسی و همچنین وقوع برخی بی­ثباتی­های سیاسی  تأثیر دارد. بنابراین فضای مجازی با تاثیرگذاری بر اعتماد سیاسی و بی­ثباتی سیاسی شکاف دولت ملت را متاثر نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Cyber Space on the Nation- State Gap in Iran After The Revolution (Between 2011 and 2017)

نویسندگان [English]

  • Ali Azrami 1
  • abbas hatami 2
  • Hossein Harsij 3
1 Ph.D. student of political science, University of Isfahan. Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor of Political Science, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Cyber space is one of the most strategic issues of today's world and is considered the most challenging and up-to-date issue in the world. One of the strongest facets of virtual space is its impact on the political environment and, in particular, on the work of the government. On the other hand, one of the types of social-political gaps is the nation-state gap, which is of paramount importance today. Considering the exponential increase in the Internet using rate in Iran and the expansion of the use of cyberspace, along with increasing the provision of content in the political, social, cultural, economic areas, it is necessary to pay attention to its various dimensions and challenges. In this regard, the main question of the article is how did virtual space affect the gap of the nation-state in Iran between 2011 and 2017? The results of the research show that the hours of using or the time users spend in cyberspace can affect political trust and their mentality about political instability. The results of this study show that the use of cyberspace affects trust in institutions, and in particular trust in political actors, as well as the occurrence of some political instability. Therefore, cyberspace has affected the gap of the nation by influencing political trust and political instability.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • nation-state
  • political trust
  • Political instability
  • gap
[1]                اسمیت، بی.سی، (1379). ثبات سیاسی، دموکراسی توسعه، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد قائنی نجفی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال شانزدهم، ش 170 - 169، آبان و آذر .
[2] افتخاری، اصغر. (1381). رسانه­‌ها و بی­ثباتی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
[3] اشتراوس، انسلم و کربین جولیت (1390)، مبانی پژوهش کیفی، مترجم ابراهیم افشار، چاپ اول، نشرنی.
[4]                پناهی محمد حسین ؛ فریبا شایگان، (1386) . اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی، شماره 37، بهار
[5]                حاتمی، عباس (1390). «نظریه­های مختلف دولت سازی؛ به سوی یک چهارچوب بندی نظری» پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 6شماره سوم، تابستان .
[6]                خواجه ‌سروی، غلامرضا. (1382). رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
[7] دلاوری، ابوالفضل. (1378). بررسی ریشه‌­های خشونت و بی­ثباتی سیاسی در ایران. رساله دکتری. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
[8]                دلاوری، ابوالفضل، (1394). درآمدی انتقادی بر مفهوم‌ و شاخص­‌های بی‌ثباتی سیاسی: به ‌سوی مدلی جامع و روزآمد برای سنجش بی‌­ثباتی سیاسی، فصلنامه دولت پژوهی، تابستان.
[9] دلیرپور، پرویز (1388). درآمدی بر نظریه­های گوناگون پیرامون جامعه­شناسی سیاسی شکاف­های اجتماعی، در جامعه­شناسی سیاسی شکاف­های اجتماعی نوشته پیپا نوریس و نیکی کدی، ترجمه پرویز دلیرپور و علیرضا سمیعی اصفهانی، تهران، انتشارت کویر.
[10]              دوگان، ماتیه، (1374)، سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد، ترجمه پرویز پیران، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 98 - 97
[11]              رنی، آستین (1392). حکومت: آشنایی با علم سیاست، مترجم لی لا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
[12]            ساندرز، دیوید (1380)، الگوهای بی­‎ثباتی سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،
[13]            شیرودی، مرتضی (1388) . «آسیب شناسی اینترنت در ایران و جهان اسلام»، آفاق امنیت. سال هشتم، شماره 28
[14]              قوام،عبدالعلی، مهدی مالمیر (1393). ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت - ملت (الگویابی روابط بین دولت و جامعه) پژوهشنامه علوم سیاسی، زمستان
[15]              گیدنز، آنتونی (1379). جهان رها شده، گفتاری درباره یکپارچگی جهانی، مترجم علی‌اصغر سعیدی - یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، علم و ادب
[16]              معینی علمداری، جهانگیر (1384). هویت و مجاز:تاثیر هویت اینترنت، فصلنامه مطالعات ملی شماره24، زمستان.
[17]              مک‌ لوهان، مارشال (1377). برای درک رسانه‌­ها، ترجمه سعید آذری، تهران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­‌ای صدا و سیما، 1377
[18]              میزتال، باربارا (1380). بررسی مفهوم اعتماد میان جامعه شناسان کلاسیک، مترجم ناصرالدین غراب، نمایه پژوهش شماره18.
[19]              هلد، دیوید؛ آنتونی مک گرو (1382). جهانی شدن و مخافان آن، مترجم مسعود کرباسیان، تهران، علمی فرهنگی
[20]             Bauman, Zygmunt,(2000). Liquid Modernity, Polity Press, First Publish
[21]             Bretzer, Y. N. (2004), “How Can Institutions Better Explain Political Trust than Social Capital Does?” University of Gothenburg, Sweden.
[22]             Feierabend, I. & Feirabend, R. (1972). “Systemic Conditionsof Political Aggression Theory”. In Feierabend, I. & Feirabend, R. & Gurr T. R. Anger, Violence and Politics. N.J.: Printice Hall.
[23]             Ferdinand، P. (۲۰۰۰) The Internet، Democracy & Democraztization. London: Frankcass Publisher
[24]             Giddens,Anthoney(1987). The Nation-State and Violence, England  ,Cambridge university press
[25]             Luhman, N. (1979) "Trust and power", New York, John willey
[26]             Lustick, Ian,(2000). “Stablity in deeply divided societies: Consociationalism versus control” in John Hutchinson and Antony D. Smith (eds.) Critical Concepts in Political Science, Vol.5, London: Routledge,
[27]             Peri K. Blind (2006), “Building Trust in Government in the Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues.”