تقارن بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در اندیشه‌های امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

آنچه می­‌تواند ماهیت علوم انسانی و یا چیستی آن را بیان کند، شاید در نزدیک­‌ترین و در عین حال دقیق‌­ترین معنا «صفت» آن باشد: یعنی «انسانی»: که این امر به معنای آن است که این علوم ماهیتا، به گونه­‌ای بنیادین به انسان تعلق دارند. «انسان» هم موضوع این دانش­‌ها است و هم دانشگر و پژوهشگر آنها. بر این مبنا در این تحقیق، بر آنیم که با واکاوی آثار امام خمینیv این فرضیه را به آزمون بگذاریم  که در قاموس اندیشه ایشان، علوم انسانی نمی­تواند بریده از زیست بوم فرهنگی و اعتقادی نگریسته شود. این پژوهش و تدقیق، نهایتا ما را به این شناخت رهنمون می­سازد که در واقع هدف و رسالت علوم انسانی  در اندیشه امام خمینیv پاسخ­گویی به مسائل و بحران­های جامعه اسلامی است. و هنگامی که امام خمینیv از اسلامی شدن علوم انسانی صحبت می­کند در واقع همان بومی سازی علوم انسانی را با توجه به اقتضائات انقلاب اسلامی پی می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Synchrony of Localization and Islamization of Liberal Arts in Imam Khomeini's Thoughts

نویسندگان [English]

  • shojae bahrami 1
  • Davood Sabizi 2
1 Faculty member of Payame Noor University, Tehran, Iran
2 PhD student in Political Thought, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

What can describe the nature of the liberal arts (the human sciences) or what it is, maybe in the closest and at the same time the most precise meaning of its adjective: that is, "human," which means that these sciences are essentially and fundamentally belong to human. "Human" is both the subject of these sciences and its scholar and researcher. On this basis, in this study, by examining the works of Imam Khomeini, we will test this hypothesis. In his thesis, humanities cannot be seen out of the cultural and religious ecosystem. This research and development
ultimately lead us to the recognition that the purpose and mission of humanities in Imam Khomeini's thinking is to answer the issues and crises of the Islamic society. When Imam Khomeini talks about the Islamicization of liberal arts, he basically establishes the same localization of them with regard to the requirements of the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Localization
  • Islamisation
  • Liberal Arts
  • Imam Khomeini
[1]          افتخاری، اصغر (1391) بیداری اسلامی در نظر و عمل، تهران: دانشگاه  امام صادق b
[2]          نصری، قدیر، (1387) مبانی هویت ایرانی، انتشارات تمدن ایران.
[3]          عقیقی بخشایشی. عبدالرحیم (١٣٨٢) دوره کامل طبقات مفسران شیعه قم: نوید اسلام.
[4]          فارابی، ابو نصر (1380) فصول منتزعه، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران، انتشارات سروش .
[5]          طباطبایی، سیدجواد (1374) درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی درایران، تهران، انتشارت کویر.
[6]          ________ (2003) سمینار تاملی در باره ایران، معرفی و نقد و بررسی کتاب (دیباچه­ای بر نظریه انحطاط)، برلین.
[7]          صدر، سید محمد باقر، (1407هـ.1987م.) رسالتنا، تهران، نشر توحید، چاپ سوم.
[8]          ________ (1408هـ.) فلسفتنا، قم، مجمع علمی شهید صدر، چاپ دوم.
[9]          رجائی، فرهنگ (1376) معرکه جهان بینی­ها، در خردورزی سیاسی و هویت ما ایرانیان، تهران: انتشارات احیا کتاب.
[10]       خمینی، روح الله موسوی (1376)تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
[11]       ــــــــــــ(1376)، تفسیر سورة حمد، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینیv
[12]       ــــــــــــ (1376، شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینیv
[13]       ــــــــــــ (1376)، ولایت فقیه، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینیv
[14]       ــــــــــــ (1378))، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیv
[15]       ــــــــــــ(1379)، کتاب البیع، 5 جلدی، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینیv
[16]       ــــــــــــ(1390 ق)، تحریرالوسیله، النجف الاشرف، مطبعه الاداب.
[17]       ــــــــــــ(بی تا) الزبیدی، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر.
[18]       ــــــــــــ(1378) صحیفه امام، 22 جلدی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیv
[19]       ـــــــــــ(361) صحیفه نور، 21 جلدی، تهران، مرکز اسناد فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی.
[20]       . (1385) تبیان، آثار موضوعی، دفتر چهل و سوم، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.
[21]       جمشیدی، محمد حسین (1388) اندیشه­های سایسی امام خمینیv تهران: انتشارات عروج.
[22]       ________ (1385) رخ اندیشه، کتاب اول: روش شناسی شناخت اندیشه­‌های سیاسی، تهران، کلبه معرفت.
[23]       ________(1388) «سیاست جیست تبیین دیدگاه امام خمینیv» ،فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، قم.
[24]       جوادی آملی، عبدالله (1375 ) «ب»، بنیان مرصوص امام خمینیv در بیان و بنان آیت ‌الله جوادی آملی، گردآوری و تنظیم محمدامین شاهجویی، قم، نشر اسراء.
[25]       اسپریگنز، توماس، (1370) فهم نظریه‌­های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، انتشارات آگه.
[26]       اشتراووس، لئو (1387) فلسفه سیاسی چیست، ترجمه فرهنگ رجائی،  تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
[27]       - متقی، ابراهیم) 1387) رویارویی غرب معاصر با جهان اسلام، تهران: انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی                                                                              . 
[28]                   موثقی، احمد (1374) جنبش­های اسلامی معاصر، قم: انتشارات سمت.