ترکیب شناسی مفهوم استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 کارشناس ارشد اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی(ره)، تهران، ایران

چکیده

یکی از نسخه­ های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای داشتن نظامی توانمند و پویا، «استحکام ساخت درونی قدرت ملی» می­باشد که برآمده از تجربیات انقلاب اسلامی و آموزه­های دینی می­باشد. این رویکرد بومی نسبت به قدرت، به معنای استحکام بنیان­های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به همراه تقویت استخوان­بندی تشکیلاتی نظام جمهوری اسلامی ایران می­باشد. با توجه به اهمیت قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران برای دست-یابی به اهداف داخلی و خارجی، مقاله حاضر سعی دارد با بهره­ گیری از روش تحلیلی - توصیفی به این سوال پاسخ دهد که؛ ترکیب استحکام ساخت قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران دارای چه بار مفهومی و معنایی ای می­باشد؟ به همین منظور، بعد از بررسی مفاهیم کلیدی این اصلاح راهبردی، از چارچوب نظری ساخت درونی (نظریه آرایش درونی باطنی و ظاهری) برای تبیین استحکام ساخت درونی قدرت ملی بهره گرفته شده است. یافته­ ها نشان می­دهند که استحکام ساخت قدرت ناظر بر؛ ظرفیت­های درونی و ملی یک نظام ملی، مقاومت درونی در برابر تغییرات مختلف بیرونی، قدرت درونی ملت، عزم و اراده جدی ملت، آرمان­های جمهوری اسلامی و اقتدار همه جانبه و درونزا می-باشد که دستاورد آن، آبادانی مادی و معنوی جامعه ایرانی خواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Familiarity with the Components of the Concept of Consistence of the Construction of the National Power of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Jafari 1
  • seyed mohammadjavad ghorabi 2
1 Associate professor of political science at Mazandaran University, Mazandaran, Iran
2 Master of Political Thought, Imam Khomeini Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the strategic versions of the Islamic Republic of Iran for a powerful and dynamic system is "the strength of the internal construction of national power", which is based on the experiences of the Islamic Revolution and religious teachings. This native approach to power means strengthening the cultural, political and economic foundations along with strengthening the organizational formation of the Islamic Republic of Iran. Considering the importance of the Islamic
Republic of Iran’s power for achieving internal and external goals, the present article tries to answer the question using the analyticaldescriptive method. What is the conceptual meaning of the strength of the construction of the national power of the Islamic Republic of Iran? For this reason, after examining the key concepts of this strategic correction, we have used the theoretical framework of internal construction (internal, embedding and external array theory) to explain
the strength of the internal fabric of the national power. The findings show that the strength of building power is based on: internal and national capacities of a national system; internal resistance to various external changes; the internal power of the nation; the determination and animus of the nation; the ideals of the Islamic Republic and the authority of all implicit and endogenous. The achievement of this power will be the material and spiritual development of Iranian society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength
  • National Power
  • Internal Array
  • Internal Strength of National Power
  • Islamic Republic of Iran
[1] قرآن کریم
[2] اسکندری، صالح (1392): «استحکام ساخت درونی قدرت»، روزنامه رسالت، چهاردهم مرداد ماه، شماره7886.
[3] آریان‌پور، منوچهر (1377): ‌فرهنگ پیشرو آریان‌پور، تهران، نشرجهان‌ رایانه.
[4] آقامهدوی، اصغر و مهدی نادری باب اناری (1390): «کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی قرآنی»، فصلنامه دانش سیاسی، سال هفتم، پائیز و زمستان، شماره14.
[5] خامنه­ای، سیدعلی (1395): حدیث ولایت (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری)، تهران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلام.
[6] خانی، محمدحسن و روح الامین سعیدی (1393): «رﺳﺎﻧﻪ و ﻧﻘﺶ آن در اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺖ دروﻧﯽ  اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ: روﯾﮑﺮدی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ»، پژوهش­های سیاست اسلامی، سال دوم، پائیز و زمستان، شماره6.
[7] دری نوگورانی، حسین و اصغر صالح اصفهانی (1392): اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات ناجی نشر.
[8] زاهدی، شمس السادات و غلامعلی نجفی (1385): «بسط مفهومی توسعه پایدار»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره دهم، شماره4.
[9] زرقانی، سیدهادی (1392): «سنجش و رتبه ‌بندی قدرت ملی کشورها در جهان اسلام»، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره اول، پاییز و زمستان، شماره2.
[10]              سرپرست سادات، سیدابراهیم (1394): «مردم سالاری دینی؛ نظریۀ استحکام ساختِ درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
[11]              سیدباقری، سید کاظم (1395): قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
[12]              شجاعی، هادی و دیگران (1393): «تاثیر انقلاب اسلامی ایران در برجسته شدن موضوع قدرت نرم در روابط بین الملل»، ماهنامه معرفت، سال بیست و سوم، مردادماه، شماره200.
[13]              شیلر، هربرت (1377): وسایل ارتباطی جمعی و امپراتوری امریکا، ترجمه احمد عابدینی، تهران، نشر سروش.
[14]              صالحی، سید جواد و الله کرم مشتاقی (1392): «بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 8، پاییز، شماره 4.
[15]              ظریف منش، حسین (1394): «استحکام ساخت درونی، نسخه راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق امنیت پایدار»، چکیده مقالات همایش سراسری مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه جامع امام حسینb
[16]              عزیزخانی، احمد (1387): «مفهوم کنش و ساختار در نظریه ساختاری شدن»، فصلنامه انسان پژوهی دینی، دوره پنجم، زمستان، شماره 17.
[17]              عسگری، محمود و حسن سعید کلاهی (1393): «استحکام ساخت درونی نظام: الگوی نیل به جامعه امن»، ماهنامه اطلاعات راهبردی، سال دوازدهم، مرداد و شهریور، شماره10.
[18]              عمید، حسن (1389): فرهنگ لغت عمید، سرپرست تألیف و ویرایش فرهاد قربان ‌زاده، تهران، نشر اَشجَع.
[19]              عیوضی، محمدرحیم و مونا پارسا (1392): «الگوی تحلیلی قدرت نرم وسیاست بین ‌الملل»، مطالعات قدرت نرم، دوره 3، پاییز و زمستان، شماره 9.
[20]              مطهرى، مرتضى‏ (1377): مجموعه آثار شهید مطهرى‏، تهران، انتشارات صدرا.
[21]              معاونت امور راهبردی و اشراف فرماندهی (1393): ساخت درونی قدرت ملی؛ الگوی سه لایه­ای و رمز گشایی از پیچیدگی مرکب (ویراست مقدماتی)، تهران، معاونت امور راهبردی و اشراف فرماندهی.
[22]              معین، محمد (1363): فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
[23]              مکارم شیرازى، ناصر (1374): تفسیر نمونه‏، قم، دار الکتب الإسلامیة.
[24]             Javaheri, Mohammad Ali(2014):”The internal arrangement and Farhangian Universityand”, Spectrum:A Journal of Multidisciplinary Research, Vol.3, Issue 3.