الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

الگوی مناسب مدیریت کشور در شرایطی که کشور با هجوم گستردة فرهنگی، تحریم‌‌های بی‌‌سابقة اقتصادی و توطئه‌‌های مختلف سیاسی برای تضعیف همه جانبة ایران اسلامی مواجه است، همواره دغدغة مسئولان و مدیران کشور بوده است. در چنین شرایطی، مدیریت جهادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدّظلّه) در حکم الگوی مطلوب مدیریتی برای نظام اسلامی طرح شده است، الگویی که قابلیت‌‌های لازم برای تحقق اهداف و آرمان‌‌های انقلاب اسلامی را دارا بوده و واجد آن توانایی‌‌ها و ارزش‌‌هایی است که از یک نظام مدیریتی کارآمد اسلامی انتظار داریم. بر این اساس یکی از مسائل مهم آن است که مدیران جهادی بایستی دارای چه شایستگی‌‌هایی باشند. تحقیق حاضر به دنبال آن بوده که مدل شایستگی مدیران جهادی را بر مبنای بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری (مدّظلّه) احصا نماید. بدین ترتیب از روش تحقیق کیفیِ تحلیل مضمونی و نرم‌افزار MAXQDA به منظور تحلیل بیانات استفاده شده است. حاصل تحقیق ۳۶۳ کد، 84 مضمون توصیفی، 38 مضمون سازمان ‌دهنده و 4 مضمون فراگیر بود. مضامین فراگیر چهارگانة حاصل تحقیق شامل شایستگی‌‌های دینی - اعتقادی با 4 مضمون سازمان ‌دهنده، شایستگی‌‌های اخلاقی - انقلابی فردی با 8 مضمون سازمان ‌دهنده، شایستگی‌‌های اخلاقی - انقلابی میان ‌فردی با 8 مضمون سازمان ‌دهنده و شایستگی‌‌های مدیریتی با 18 مضمون سازمان ‌دهنده می‌‌باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Competency of Jihadi Executives Based On the Statements of Imam and the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Hooria Farahmandnia 1
  • majid mokhtaryan pour 2
1 Master of Human Resource Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The pattern of proper management of the country has always been a concern for the authorities and executives of the country in the face of a wide cultural influx, unprecedented economic sanctions and various political conspiracies
to all-rounder undermining of Islamic Iran. In such a situation, jihad management has been designed in the spiritual system of the Supreme Leader as a desirable managerial model for the Islamic system, a model that
has the capabilities necessary to fulfill the goals and ideals of the Islamic Revolution and has the ability to and has the values we expect from an efficient Islamic management system. Accordingly, one of the important issues is what the jihadist executives’ competencies are. The present research seeks to measure the suitability of jihadist executives based on the statements of Imam and the Supreme Leader. The method of qualitative analysis of thematic analysis and MAXQDA software is used to analyze the statements. The result of the study was 363 codes, 84 descriptive themes,
38 organizing themes and 4 general themes. The quadratic themes of the study consisted of religious-belief qualities with 4 organizing themes, individual moral-revolutionary competencies with 8 organizing themes, interpersonal-ethical-revolutionary competencies with 8 organizing themes and management competencies with 18 organizing themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadist Executives
  • Competency
  • Competency Model
  • Imam Khomeini's Statement
  • Supreme Leader's Statements
[1] اسحاقی، سیدحسین، 1393، مؤلفه­‌های مدیریت جهادی، قم، مرکز نشر ‌هاجر
[2] امیری سواد رودباری، عادله، 1392، تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم ‌انداز 1404، پایان‌ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
[3] بشارتی، محمدرضا، 1393، «مدیریت جهادی با تأکید بر منظومه فکری مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)»، همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، باغ موزه دفاع مقدس.
[4] پایگاه اطلاع ‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... العظمی سیدعلی خامنه­‌ای: Khamenei.ir
[5] توماج، یحیی، 1393، تدوین مدل فرایندی شایستگی­‌های مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تأکید بر سیاست‌­های کلی نظام اداری، پایان ‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
[6] خواجه نادری، مصطفی، 1392، بررسی و تبیین الگوی مدیریت جهادی از منظر بنیان­‌گذاران نهادهای انقلاب اسلامی در چارچوب مدل سازمان‌­های تحول آفرین 7S مکنزی، پایان‌ نامه کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه اصفهان، دانشکده آموزش­‌های مجازی.
[7] سلمانی، محسن، 1393، «الگوی مفهومی مدیریت جهادی (ابعاد، مؤلفه‌­ها و شاخص­‌ها) در فرهنگ انقلاب اسلامی»، همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، باغ موزه دفاع مقدس.
[8] عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ ‌زاده، محمد، 1390، «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌­های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، (2)5، صص. 198 - 151.
[9] عسگری، ناصر؛ نیکوکار، غلامحسین؛ صفری، حسین و غلامی، مهرداد، 1394، «الگوی شایستگی­‌های مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند چشم انداز 1404»، مدیریت در دانشگاه اسلامی، (1)4، صص. 38 - 23.
[10]              غفاری قدیر، جلال و نسبی، نرجس‌السادات، 1393، «خودباوری لازمه مدیریت جهادی بررسی اندیشه­‌های مدیریتی حضرت امام خمینv»، همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، باغ موزه دفاع مقدس.
[11]              لطیفی، میثم و سعدآبادی، حسن، 1393، «پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی»، راهبرد فرهنگ، 28، صص. 122 - 91.
[12]              لطیفی، میثم؛ فرهمند، وحید و صالحی، حسن، 1393، «طراحی الگوی شایستگی مدیران جهادی با رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)»، همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، باغ موزه دفاع مقدس.
[13]              محمدپور، احمد، 1392، روش تحقیق کیفی: ضدروش2، تهران، جامعه‌ شناسان.
[14]              نعمتی پیرعلی، دل­‌آرا، 1393، «مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم»، بصیرت و تربیت اسلامی، (31)11، صص. 93 - 73.
[15]              وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و مدارک انقلاب اسلامی، صحیفه نور، نرم ‌افزار بازیابی از: www.irpdf.com(8762).exe
[16]             Attride-Stirling, J., 2001, “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, 1(3), pp. 385-405.
[17]             Boyatzis, R.E., 2008, “Competencies in the 21st Century”, Journal of Management Development, 27(1), pp 5-12.
[18]             Braun, V. & Clarke, V., 2006, “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, 3(2),pp. 77- 101.
[19]           Brits, D. W. & Veldsman, Th. H., 2014, “A global central banker competency model”, SA Journal of Human Resource Management, 12(1), pp. 1-14.
[20]             Connelly, L.M., 2016, “Trustworthiness in Qualitative Research”, Medsurg Nursing, 25(6), pp. 435-436.
[21]             Covarrubias V.B. & Thill, K., 2015, “Towards a new competency model for HRM, the art of competency modeling - a new approach for HRM”, International Journal of Arts & Sciences, pp. 597-622.
[22]             Ennis, M.R., 2008, “Competency Models: A review of the Literature and The Role of the Employment and Training Administration”, Human resource development international, 1(2), pp.1-25.
[23]             Herbison, G., 2013, A Focused and Learnable Competency Model for the Front-Line Sales Managers at a U.S. Life Insurance-Based Financial Services Company, Doctoral dissertation, New Castle, Wilmington University.
[24]             Ismail, V.Y.; Zain, E. & Zulihar., 2015, “The Optimization of Human Resource’s Performance in Islamic Microfinance Institutions Through Job Analysis and Competency Model”, The Asian Journal of Technology Management, 8(1), pp. 56-67.
[25]            King, N. & Horrocks, C., 2010, Interviews in qualitative research, London, Sage.
[26]             Sengupta, A.; Venkatesh, D.N. & Sinha, A.K., 2013, “Developing performance - linked Competency model: a tool for competitive advantage”, International Journal of Organizational Analysis, 21(4), pp. 504-528.
[27]             Schanne, L. C.; Stern, S.; Hand, C.; Collins, M.; Kirk, G.; Kweeder, S.; Brody, R.; LaPorta, P. H. & Meehan, D., 2016, “From Chaos to Competency: Implementing a New Competency Model in a Multihospital System”, The Journal of Continuing Education in Nursing, 47(3), pp. 111-117.
[28]             Vashirawongpinyo, P. & Pianthong, N., 2015, “The Competency Model of Engineer in The Automotive Industry: The Data is Collected from Amata Nakorn Rayong”, International Journal of Computer Science Issues, 12(1), pp. 175-179.
[29]             Wilson, W., 1887, “The Study of Administration”, Political Science Quarterly, 2(2), pp. 197-222.