امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه فقه وحقوق،واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کمالوند، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران .

4 استادیار گروه فقه وحقوق، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران.

چکیده

از آنجا که قدرت وامکانات فراوانی دراختیار کارگزاران است، واز طرفی اجازه دخالت در امور گسترده­ای را نیز دارند، همین قدرت واختیار ممکن است  بستر سوء استفاده را برای ایشان مهیا سازد. لذا ضرورت کنترل آنان اهمیت دارد، از سویی با مطرح شدن الگوی انقلاب اسلامی، این موضوع نیز اهمیت بیشتری یافته است. در این خصوص پرسش اصلی این است که،باتوجه به اصول امر به معروف ونهی ازمنکر، نظارت بر عملکرد کارگزاران توسط شهروندان در فقه چه جایگاهی دارد؟در آیات قرآن بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده است، و  شیوه حکومت  پیامبر و امام علی موید این موضوع است مقاله حاضر می­کوشد تا نظارت همگانی برعملکردکارگزاران بواسطه یکی از اهرم­های اسلام (امر به معروف ونهی از منکر) برای مهار قدرت را تحلیل و تببین نماید. بنابراین برای دستیابی به پژوهش کاربردی از روش استنادی تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting Virtue (Maruf) and Preventing Delinquency (Munkar) in the Field of Supervision and Reviewing the Performance of Agents from the Point of View of

نویسندگان [English]

  • Ali Mottaghi 1
  • Hadi Mahdavi 2
  • Ali Fallahi Seyfodin 3
  • Ahmadreza Tavakoli 4
1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University of Najafabad, Iran.
2 Assistant Professor of Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
3 Assistant Professor Faculty of Political Science of Eslamic Azad university, Khoramabad, Iran
4 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

Since, on the one hand there are a lot of powers and resources available to the agents, and on the other hand they are allowed to interfere in a wide range of issues, there is a good opportunity for abuse. Therefore, the importance of controlling them is vital. On the one hand, with the advent of the model of the Islamic Revolution, this issue has become even more important. In this regard, the main question is: Considering the principles of the Promoting Virtue (Maruf) and Preventing Delinquency (Munkar), what is the status of supervision of the performance of the agents by the citizens in the jurisprudence? In the Qur'anic verses, the importance of the Promoting Virtue (Maruf) and Preventing Delinquency (Munkar) has been emphasized, and the manner of governance by the Prophet (pbuh) and Imam Ali quantified that. This article seeks to analyze the general oversight of the agents’ actions through one of the levers of Islam (the Promoting Virtue  and Preventing Delinquency) to control power. Therefore, an analytical citation method has been used to achieve applied research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Agent
  • Virtue
  • Delinquency
  • Political jurisprudence
  • Power
1 - قرآن مجید
2 - نهج البلاغه، ترجمه دشتی.
.3 - اسماعیل بن عباد، 1414 ق، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتاب.
4 - احمد ابن فارس، 1404، معجم مقاییس، قم، مکاتب الاعلام اسلامی.
5 - النووی، صحیح مسلم، 1407، ج 7، بیروت، دارالکتاب عربی.
6 - ابو الحمد، ابو محمد عبدالحمید، 1365، مبانی علم سیاست، ج 1، تهران، انتشارات وتوش.
7 - السهنوری، عبدارزاق احمد، 2008 نظریه دولت در فقه اهل سنت.
8 - ایزدهی، سجاد، 1390، مبانی فقهی قدرت، تهران، موسسه چاب ونشر عروج
9 - بروجردی، سید حسن، جامع الاحادیث.
10 - جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1374، ترمینولوزی حقوق، تهران، گنج دانش
11 - خمینی، روح اله، 1363، کتاب الییع، تهران، انتشارات اسماعلیان.
12 - حسین بن راغب اصفهانی، 1412 ق، المفردات فی غریب القرآن، داودی، دمشق دارالعلم.
13 - خمینی، روح اله، 1385، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم آثار امام.
14 - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه.              
15 - راسل، برتراند، ترجمه (دریابندری) 1371، تهران، اتشارات خوارزمی
16 - شاکرین، حمید رضا، 1389، حکومت دینی، قم، دفتر نشر معارف.
17 -، امام خمینی، 1370، صحیفه امام، تهران، سازمان مدارک فرهنگی.
18 - طباطبایی، محمد حسین، 1386، تفسیر المیزان فی التفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
19 - عمید زنجانی، عباسعلی، 1421 ق، فقه سیاسی اسلام، تهران، انتشارات امیر کبیر.
20 - فؤاد افرام، رضا مهیار، 1410، فرهنگ ایجدی عربی، تهران، انتشارات اسلامی.
21 - فضل بن حسن طبرسی، 1372، مجمع البیان فی التفسیر القرآن، ج 2، تهران، انتشارت ناصر خسرو.
22 - کاتوزیان، ناصر، 1390، مبانی حقوق، تهران، میزان چاپ چهارم.
23 - لوئیس معلوف، 1374، المنجد، تهران، انتشارات دهاقانی.
24 - مطهرنیا، مهدی، 1378، قدرت انسان، حکومت، تهران، رستم خانی.
25 - مصباح یزدی، محمد تقی، 1390، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه پژوهشی امام خمینی.
26 - منتظری، حسینعلی، 1367، مبانی فقهی حکومت اسلامی (ترجمه صلواتی)، تهران، مؤسسه کیهان.
27 - مجلسی، محمد باقر، 1403، بحار الانوار، بیروت، دار احیا التراث العربی.
28 - نجفی، محمد حسین، 1362، جواهر الکلام (محمد آخوندی)، تهران، دارالکتاب الاسلامیه.
29 - وبر، ماکس، 1374، اقتصاد و جامعه، ترجمه منوچهری و دیگران، تهران، مولوی.
 30 - هاشمی، محمد، 1372، حقوق اساسی جمهوری اسلامی، تهران اتشارات دانشگاه شهید بهشتی
31 - نایینی، 1378، تنزیه الامه و تنبیه الملة، قم، سهامی انتشار.
1 - گلستانی، غلام نبی، 1415، ویژگی­های حکومت پاسخگو در سیمای مدیریت علوی، مجله اندیشه حوزه.
2 - موسوی کاشمری، سید مهدی، 1379، انتقادگری و انتقاد پذیری در حکومت علوی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 17.
3 - مجله حکومت اسلامی، شماره اول.
4 - ملکی، مصطفی، 1394، بررسی فقهی تعهدات حکومت اسلامی در امر به معروف و نهی از منکر.
1 - محمدی، عبدالعلی، باشگاه اندیشه نقد پذیری.
2 - ویکی پدیا.