دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 1-254 
6. امر به معروف و نهی از منکر در حوزه نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران از نظر فقه

صفحه 117-140

علی متقی؛ سیدمحمدهادی مهدوی؛ علی فلاحی سیف الدین؛ احمد رضا توکلی