تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل، تهران، ایران

چکیده

جهانی شدن، مظهر دوره­ای از دگرگونی و تحولات اساسی در زندگی انسان­هاست که بر همه عرصه­های اجتماعی و با ابعاد متفاوت تاثیر گذاشته است. درباره مفهوم جهانی شدن، تفسیرهای متفاوتی وجود دارد که منبعث از روش­ها و گفتمان­های خاصی است و نوع مواجهه کشورها و فرهنگ­ها با یکدیگر را ترسیم می­کند.غرب و ایالات متحده آمریکا به مثابه بازیگران کلیدیدر عصر جهانی شدن، برمبنای نگرش منحصر به فردی که به این مفهوم دارند، می­کوشند تفسیر معین و مشخصی از جهانی شدن عرضه کنند که همه روایت­های دیگر را به حاشیه می­برد و خود به مرجع راستی آزمایی در مواجهه با تفسیرهای متقابل و رقیب تبدیل می­شود. این نگاه آمریکا که با امکانات هرمنوتیک روش شناختی قابلیت فهم و توضیح پیدا می­کند، به مفهوم و معنای موردنظر مؤلف(غرب) باور دارد و وجود تفسیرهای متکثر را رد می­کند.سوال  اصلی مقاله این است که براساس  امکانات هرمنوتیک روشی، مبانی تفسیر ایالات متحده آمریکا از جهانی شدن کدام است واین تفسیر چه تأثیری بر مواجهه این کشور با انقلاب اسلامی دارد؟ فرضیه مقاله باور دارد که «ایالات متحده آمریکا براساس سه اندیشه استثناگرایی، پایان تاریخ و جنگ تمدنها، حامل تفسیری تک بعدی و معین از جهانی شدن است که در نزد منتقدان به جهانی سازی معروف شده است. در مواجهه با این تفسیر تحمیلی و سلطه­جو، انقلاب اسلامی با به چالش طلبیدن آموزه­های لیبرال سرمایه داری و آمریکا، نگرشی چند بعدی و کثرت گرایانه به جهانی شدن دارد و به تعاملی عزت­مندانه و سازنده با دیگر ملت­ها و فرهنگ­ها می­اندیشد».

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the American Confrontation with the Islamic Revolution in the Age of Globalization from a Hermeneutic Perspective

نویسندگان [English]

 • MOHSEN REZAEI JAFARI 1
 • Alireza Aghahosseini 2
 • ali alihosseini 3
 • Mohammadreza Dehshiri 4
1 Ph.D. student of political science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Associate Professor of Political Science at the School of International Relations, Tehran, Iran
چکیده [English]

The advent of the Islamic Revolution of Iran under the leadership of Imam Khomeini, led to some convergences and divergences all around the world, especially in the Islamic world. Convergence with the our revolution can be seen in influencing a significant part of the Ummah of Islam. Divergences are generally associated with the West and among Islamic countries with Wahhabi thinking. Sa’id Haww is a contemporary Syrian scientist and one of the leaders of the Muslim Brotherhood of Syria who met with Imam Khomeini in the early days of the Revolution as one of the Brotherhood leaders and for the sake of congratulating the victory of the revolution to Imam, but over time, he became an opposition and took hostility to the revolution and its leader and has showed and risen in various ways, his opposition to the revolution and Shiite religion!
The present study analyzes the reasons for changing his position and for this end, uses a descriptive-analytical method and intersection of historical propositions to analyze how Sa’id Haww interacted with the Islamic Revolution and its leadership. This is for the first time that the interaction of the views of one Political-religious personality in the Islamic world in relation to the Islamic Revolution has been analyzed. In light of the results of this research, other differences and divergences among the Islamic Ummah are also getting known and traceable. By this research, it became clear that Sa’id Haww's contradictory personality - which stems from the Salafist thought, Sufi factor and his cost-benefit confrontation - is the source of his opposition to the Islamic Revolution of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Muslim Brotherhood
 • Imam Khomeini
 • Islamic Revolution
 • Sa’id Haww
 • Convergence
 1. آذرشب، محمدتقی؛ مومنی، سید محمدجواد. (1396)، «الزامات امنیت منطقه‌ای و استراتژی امنیتی ایران در خاورمیانه»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 1، شماره 2، پاییز، صص 161-137.
 2. احمدی، بابک. (1375)، «حقیقت و زیبایی»، درسهای فلسفه هنر، تهران: مرکز.
 3. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی. (1391). موجود در:http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20049
 4.  بیژنی، علی و یوسف پور، احمد. (1397)، «انقلاب اسلامی ایران، نقشه راه جهان گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)»، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال 1، شماره 1، بهار، صص 26-1.
 5.  
 6. پالمر، ریچارد ا. (1377). «علم هرمنوتیک»، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: هرمس.
 7. -تاجیک، محمدرضا و درویشی فرهاد. (1383). «آرمان های انقلاب اسلامی در عضر جهانی شدن؛ چالش ها و واکنش ها»، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 3، صص 171-140.
 8. حقیقت، صادق. (1388)، «هرمنوتیک و مطالعات اسلامی» در روش شناسی مطالعات اسلامی به کوشش علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران: دانشگاه امام صادق A.
 9. رهدار، احمد. (1381). «جهانی شدن و خروج از تاریخ»، هفته نامه پگاه حوزه، شماره 90.

10.دهشیار، حسین. (1379). « جهانی شدن: تک هنجاری طلبی ایالات متحده آمریکا»، سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 2، تابستان، صص 457 – 437.

11.دهشیری، محمدرضا. (1381). «گفت و گو: انقلاب اسلامی در گستره جهان ؛ محمدرضا دهشیری و امیر محمد حاجی یوسفی»،اندیشه انقلاب اسلامی، بهار، صص 166-147.

 1.  دهشیری، محمدرضا. (1396). «رویکرد انقلاب اسلامی به «جهانی شدن» رویکرد تمدنی است»، خبرگزاری بین المللی قرآن، موجود در:http://iqna.ir/fa/news/3691801

13.دهشیری، محمدرضا. (1396). «انقلاب اسلامی و جهانی شدن؛ از نظریه تا عمل»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، شماره 14، زمستان، صص 57-27.

14.دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (1386). «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: سمت.

15.شفیعی فر، محمدرضا و رحمتی، رضا. (1389). «سیاست تعاملی ضدسلطه»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره 22، صص 44-11.

16.شیخ الاسلامی، محمدحسن؛ رحیمی، مختار و قاسمی فرد، علی (1396)، «فضای گفتمانی، آرمان ایرانی و حاکمیت آن بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 1، شماره 1، تابستان، صص 20-1.

17.شیرودی، مرتضی. (1383). «تهدیدات پروژه جهانی سازی، با تاکید بر مساله ایران»، رواق اندیشه، شماره 31، تیر، صص 54-43.

18.قهرمانپور، رحمان. (1383). «تحلیل تکوین گرایانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره 23، بهار، صص 88-71.

19.محمدی، منوچهر. (1388). «برخورد تمدنها یا برخورد با نظام سلطه (پارادایم جدید در روابط بین الملل)»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال پنجم، شماره 16، بهار، صص 42-11.

20.ملکوتیان، مصطفی. (1389). «انقلاب اسلامی، نظام بین الملل و آینده غرب»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره 2، بهار، صص 66-41.

21.یزدانی، عنایت ا... و تویسرکانی، مجتبی. (1387). «تحلیلی بر ژئوپولتیک سلطه و نقش آن در عرصه قدرت ژئواستراتژیک قدرت­ها»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 10.

 1. -Blue, Scott. A. (2001). The Hermeneutic of E. D. Hirsch, JR. and its Impact on Expository Preaching: Friend or Foe?, JETS 44/2 (June 2001) 253–69. available  at: http://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/44/44-2/44-2-PP253-270_JETS.pdf.
 2. -Daghrir, Wassim,  (2013),  Globalization as Americanization? Beyond the Conspiracy Theory, OSR Journal of Applied Physics (IOSR-Jap) e-ISSN 2278-4861. Volume 5, Issue 2 (Nov-Des. 2013), PP 19-24.
 3. -Forster, Michael N. hermeneutic, available at:
 4. ttp://philosophy.uchicago.edu/faculty/files/forster/HERM.pdf
 5. -Foucault, Michel  (1979) Discipline and Punish. Harmondsworth: Penguin.
 6. -Friedman,Thomas. (1998),  "Commentary: Why Those Angry Men Want to Kill America", The New York Times, Aug. 25.
 7. -Fukuyama, Francis (1989). "The End of History?, The National Interest (16), Summer, available at: https://www.embl.de/aboutus/science_society/discussion/discussion_2006/ref1-22june06.pdf".
 8. -Hermeneutic, available at:
 9. https://en.oxforddictionaries.com/definition/hermeneutic.
 10. -Hermeneutics: Its Meaning, Nature and Scope, available at:
 11. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/35692/7/07_chapter1.pdf.
 12. -Hirsch, Jr Eric Donald. (1967), Validity in Interpretation, New Haven/London: Yale University Press
 13. https://education.uw.edu/sites/default/files/u261/Kerdeman-Hermeneutics-Encyc%20Educational%20Theory%20Philosophy%202014.pdf
 14. -Huntington, Samuel P. (1993), The Clash of Civilizations? available at:
 15. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations.
 16. -Macintosh, David. (2015), The End of History and the Last Man by Francis Fukuyama, available at:https://philosophynow.org/issues/106/The_End_of_History_and_the_Last_Man_by_Francis_Fukuyama.
 17. -Martell, L. (2010) the Sociology of Globalization. Cambridge:Polity
 18. Ramonet, Ignacio. (2000), The Control of Pleasure, Le Monde Diplomatique,May.
 19. -Schleiermacher, Friedrich. (1998). Hermeneutics and Criticis, Cambridge: Cambridge University Press.
 20. -Sovigny, Heather&Marseden, Lee. (2011), Doing   Pollitical Science and International Relations, Palgrave Macmilan Publisher, UK.
 21. -Spencer, Anand, (1997), Understanding Religion: Theories and Methodology, Vision & Venture, New Delhi.
 22. -Tatar, Burhanettin. (1998), Interpretation and the Problem of the Intention of the Author: H.-G. Gadamer vs E.D. Hirsch,  Cultural Heritage and Contemporary Change Series IIA. Islam. Volume 5, available at:
 23. http://www.crvp.org/publications/Series-IIA/IIA-5-Contents.pdf.
 24. -Van Engen, Abram. (2018),American exceptionalism and America first, available at: https://source.wustl.edu/2018/01/american-exceptionalism-america-first/
 25. -Walt, Stephen.M. (2001), The he Myth of American Exceptionalism, available at: http://foreignpolicy.com/2011/10/11/the-myth-of-american-exceptionalism/