دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، شهریور 1397، صفحه 246-706 
بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ی سیاسی سعید حوّی

صفحه 55-73

سید روح اله دهقان باغی؛ کرم سیاوشی؛ مهدی احمدی


تحلیل تقابل آمریکا با انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن از منظر هرمنوتیک روشی

صفحه 73-96

محسن رضائی جعفری؛ علیرضا آقاحسینی؛ علی علی حسینی؛ محمدرضا دهشیری


جریان‌ شناسی نواندیشی در فقه سیاسی شیعه با تأکید بر آراء شیخ اسماعیل محلاتی

صفحه 121-152

حمید سعیدی جوادی؛ علی اکبر امینی؛ محمد رضا مایلی؛ سید محمدناصر تقوی


عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز

صفحه 225-242

امین نوروزی مصیر؛ شریف لک زایی؛ علیرضا گلشنی