عدالت‌سیاسی در اندیشه آیت الله جوادی آملی و جان راولز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

3 دانشیارگروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

عدالت عنصری راهبردی است که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است، می­توان گفت که برداشت از این مفهوم و توجه به ریشه عدالت در همه بخش­های خود وجه تمایز مکاتب فکری اندیشمندان در حوزه علوم مختلف بوده است. این تمایزات به دلیل نوع جهان­‌بینی و انسان­‌شناسی است. ازاین‌رو هدف مقاله حاضر بررسی عدالت­سیاسی در اندیشه سیاسی آیت‌الله جوادی آملی و اندیشه سیاسی جان راولز می­باشد. یافته­های پژوهش بیانگر آن است که عدال­سیاسی در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی به دلیل روش­شناسی چند لایه­ای، مطلق­گرایی و توجه به انسان الهی دو بعدی، به مثابه حقیقت است که هرچه غیر از آن باشد باطل است و عدالت­سیاسی متعالیه را به همراه دارد که از شدن انسان در مسیر کمال سخن می­گوید. در حالی­که عدالت­سیاسی در اندیشه جان راولز متقدم و متأخر به دلیل تک لایه­ای بودن روش‌­شناسی،نسبی­گرا و توجه صرف به ماده و تک‌ بعدی بودن انسان و به مثابه انصاف است. عدالت­سیاسی در هر دو شخصیت راولز ابزاری برای رسیدن به سود و قدرت است،به ‌طورکلی برآیند عدالت­سیاسی در اندیشه جان راولز، متدانیه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Justice in the Thoughts of Ayatullah Javadi Amoli and John Rawls

نویسندگان [English]

  • amin noorouzi masir 1
  • sharif lakzaee 2
  • ali golshani 3
1 Political science, Humanities, Islamic Azad University, Shahreza Branch, Shahreza, Iran
2 Political science, Islamic sciences and culture institute, Qom, Iran
3 sahreza
چکیده [English]

Justice is a strategic element that has always been of interest to scholars. It can be said that the inference of this concept and attention to the root of justice in all its parts have been the distinguishing feature of intellectual schools of scholars in different fields of science. These divisions are due to the type of worldview and anthropology. The purpose of this paper is to investigate political justice in the political thought of Ayatullah Javadi Amoli’s political thought and John Rawls'. The findings of the research indicate that justice in the thought of Ayatullah Javadi Amoli is due to the multi-layered methodology, absolutism, and attention to the divine human being as the fact that whatever is otherwise is null and void and bringing with it a transcendental political justice, which declares of human progress in perfection. While political justice in the early and late John Rawls’ thought, due to the unilateralism of the methodology, relativism and mere attention to matter and the uniqueness of mankind see justice as fairness. Political justice in both Rawls is an instrument for approaching to profit and power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Transcendental Wisdom
  • Abdullah Javadi Amoli
  • John Rawls
  • Liberalism
1-  Afzali, A. (2011). Justice as a Substance of Truth. Quarterly Essra, 3(3).95-127. (in persian)
2-  Arblaster, A. (1988). The emergence and fall of Western liberalism.  Tehran, Center Press
3-  Bardon, L. (1996). Content analysis.  Tehran,  Shahid Beheshti University
4-  Dabashi, H. (1999), A Cash On Jon Rawls Liberalism", Quarterly Qian, 48(3).44-51. (in persian)
5-  Darkhsheh, J & Fakhari, M. (1395). The West's Opinion on Equity from the Controversy of Right and Good. Journal of Political Science, Faculty of Law and Political Science, 46(3).613-632. (in persian)
6-  Divain, F. (1999). Qualitative Analysis  in David Marsh and Jerry Stoker Method and Theory in Political Science. Tehran, Strategic Studies Research Center Press
7-  Javadi Amoli, A. (1998), Philosophy of Human Rights. Qom, Essra Press. (in persian)
8-  Javadi Amoli, A. (1999). Velayat-e Faqih  Provincial jurisprudence and justice. Qom, Essra Press. (in persian)
9-  Javadi Amoli, A. (2002), Woman in the Mirror of Gamal and Jalal, Qom, Essra Press. (in persian)
10-               Javadi Amoli, A. (2006), Rights and Duties. Qom, Essra Press. (in persian)
11-               Javadi Amoli, A. (2008), Human Expectations of Religion. Qom, Essra Press. (in persian)
12-               Javadi Amoli, A. (2008). Society in the Quran. Qom, Essra Press. (in persian)
13-               Javadi Amoli, A. (2009). Tasnim. Qom, Essra Press. (in persian)
14-               Javadi Amoli, A. (2010), Tasnim. Qom, Essra Press. (in persian)
15-               Javadi Amoli, Abdullah (2008). Tasnim.  Qom, Essra Press. (in persian)
16-               Mahmoudi, S. (2004). John Rawls and Renaissance of Political Philosophy. Journal of Economics and Society. First Year (1): 109-115. (in persian)
17-               Mesbah Yazdi, M. (1991). Teaching Ideas, Chap va nashre beinolmelalm sazman tablighat eslami. (in persian)
18-               Motahhari, M. (1991). collection of works. Tehran, Sadra Press. (in persian)
19-               Naderi, M.& Sarlak, K.(2016). The Reformation of the Semantic and Conceptual of Social Justice in the Political Thoughts of Khaje Nassir-e-Din Tusi and John Rawls. Political Science Quarterly, 9(34).117-146. (in persian)
20-               Nahj al-Balaghah (2008). Tehran, Scientific and Cultural Company.
21-               Nasri, A. (1987). Freedom in the Soil. Ghbsat Journal.2(5). 64-91. (in persian)
22-               Nasri, K. (1994). Justice as Fairness.  Journal of Strategic Studie. 6(19).1-24. (in persian)
23-               Rajabi, F. (2010). Liberalism. Tehran. book of the morning Press. (in persian)
24-               Rawls, J. (1971). Theory of Justice. Oxford, Oxford University Press.
25-               Rawls, J. (1995). The Answer to Habermas. Philosophy Magazine.92(3). 10-15.
26-               Rawls, J. (1996). Political Liberalism, New York, Columbia University Press.
27-               Rawls, J. (1999). The People's Act. Cambridge, Harvard University Press.
28-               Rawls, J. (2005). From Justice to Political Liberalism. Qom, Bostan Press.
29-               Rawls, J. (2013). Political Liberalism. Tehran, Sales Press.
30-               Safi, M. (2011). Justice as Equity, Political  Not Metaphysical. Philosophical Quarterly, 17(20).113-142. (in persian)
31-               Shafiei, M. (2016), Political Justice in the View of the Qur'an and Traditions-Tumely in Political Equality. Political Science Quarterly. 76(19).53-84. (in persian)
32-               Tavana, M. (2007). John Rawls' Political Justice Theory, Journal of Theoretical Policy Research, New Period (8).99-126. (in persian)