بازنمایی نشانگان هویت ملی در تکوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی ، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: نگاره حاضر بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که مولفههای هویت ملی ایران چگونه و به چه صورت در شکلگیری و قوام و دوام سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نقش­آفرینی میکنند.
روش: در پژوهش حاضر کوشیده میشود که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات مبتنی بر روش کتابخآنهای، ضمن تبیین مفهوم «هویت ملی»، نحوه تکوین و شکلگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توضیح داده شود.
یافته: کنکاش­ها بیان گر آن است که سه مولفه هویت ملی-اسلامیت، ایرانیت و تجدد- بنا به نحوه تقدم و تاخر، هر کدام به گونه­ای در معماری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موثر واقع بوده­اند.
نتیجه­گیری: از این مقاله اینگونه مستفاد می­گردد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شدت از هویت ملی و مشخصه­های آن متاثر است و به واقع مناسبات و روابط خارجی ایران ناشی از بینشِ منبعث از هویت ملی آن برساخته میشود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exemplification of National Identity Indications in the Construction of Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • saeed chehrazad 1
 • alireza azghandi 2
 • Abolghassem Taheri 3
 • hamid ahmadi 3
1 Department of political science, Faculty of law and Political Sciences, Islamic azad University science and research branch , Tehran, Iran
2 department of political science, faculty of law and political science, islamic azad university science and research branch , tehran, iran
3 Professor of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present paper pursues to answer this question “how the components of Iran's national identity play in the formation and consistency of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran?”
Method: In this research, we attempt through a descriptive-analytical method based on the library-based information, scrutinize the concept of "national identity" and at the same time, explain how the foreign policy of the Islamic Republic of Iran is formed and developed.
Findings: Explorations indicate that the three components of national identity - Islamism, nationalism, and modernity - have in the way of priority been effective in the architecture of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran.
Conclusion: This paper shows that foreign policy of the Islamic Republic of Iran is strongly influenced by national identity and its characteristics, and in fact, Iran's foreign relations and associations are made out of the insight of its national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National identity
 • evolutionism
 • foreign policy of Islamic Republic of Iran
 • Iranism
 • Islamism
 • modernity
 1. الفی، محمدرضا. (1396). فضای گفتمانی، آرمان ایرانی و حاکمیت آن بر گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال 1، شماره 3، زمستان.

2. براتعلی پور، مهدی. (1393). درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان. سال 2. شماره 7.

3. جوادی ارجمند، محمد جعفر، چابکی، ام البنین. (1389). هویت و شاخص­های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست. دوره 40. شماره 1.

4. دهقانی فیروز آبادی، جلال. (1389). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سمت.

5. دهقانی فیروز آبادی، جلال. و پیمان وهاب پور. (1394). امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

6. دهقانی فیروز آبادی، جلال. و وحید نوری. (1391). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول­گرایی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

7. دهقانی فیروزآبادی، جلال. (1388). گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. معرفت سیاسی. سال 1. شماره 1.

8. رسولی ثانی آبادی، الهام. (1390). هویت انقلابی - اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتمان­های مختلف سیاست خارجی. فصلنامه سیاست خارجی. سال 25. شماره 1.

9. رسولی ثانی آبادی، الهام. (1391). بررسی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه‌انگاری. مجله علوم سیاسی. سال 15. شماره 58.

10. صادقی، سید شمس الدین. (1393). انقلاب اسلامی و هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات انقلاب اسلامی. سال 11. شماره 38.

11. طاهری، ابوالقاسم، کریمی فرد، حسین. (1391). هویت ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل. دوره 5. شماره 18.

12. قهرمان پور، رحمان. (1394). هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه. تهران: روزنه.

13. کریمی فرد، حسین. (1388). تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس مولفه‌های هویت ملی. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی. سال 1. شماره 2.

14. کوهکن، علیرضا؛ رحیمی نژاد، محمدعلی و غلامی، سعید. (1397). دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان،فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 2، تابستان.

15. گریفیتس، مارتین. استیون روچ. و اسکات سولومون. (1393). پنجاه متفکر بزرگ روابط بین الملل. ترجمه­ی علیرضا طیب. تهران: نشر نی.

16. متقی، ابراهیم، کاظمی، حجت. (1386). سازه انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست. دوره 37. شماره 4.

17. محبوبی، قربانعلی و شکری روح الله. (1397). تأثیر انقلاب اسلامی بر ارمنستان، فرصت‌ها و موانع همکاری دو کشور، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 2، تابستان.

18. مظاهری، محمد مهدی، ملائی، اعظم. (1392). دولت، هویت و سیاست خارجی در ایران معاصر(1390-1304). پژوهش­های راهبردی سیاست. سال 2. شماره 7.

19. موسوی زاده، علیرضا، جاودانی مقدم، مهدی. (1387). نقش فرهنگ ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. دانش سیاسی. سال 4. شماره 2.

20. یاقوتی، محمدمهدی. (1390). تحلیل سیاست خارجی و هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست خارجی. سال 25. شماره 1.