مفهوم متعارض امر سیاسی در انسان شناسی معاصر و انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران

چکیده

امر سیاسی، مفهوم متعارضی است و زمانی که به رابطه متقابل انسان و سیاست (انسان شناسی سیاسی) می­اندیشیم، متعارض­تر می­نمایاند! از این رو، نوشتار حاضر تلاشی برای نقد روابط متضاد امر سیاسی و انسان سیاسی و ارائه نگاه جدید به آن است. در نیل به این هدف، عرضه تعریف از امر سیاسی و انسان سیاسی به گونه­ایی که راه را برای تبیین از انسان خطرناک، انسان خنثنی و انسان فعال، همواره کند، اجتناب ناپذیر است. امر سیاسی که بدون انسان، قدرت و دولت،  معنا نمی­یابد پس از طی وضع طبیعی هابزی و وضع مدنی روسویی میل به وضع اخلاقی اشمیتی نهاده است اما هنوز نمی­توان از آینده تثبیت شده آن سخن گفت. مقاله بر این نکته جدید پای می­فشارد که انسان سرگشته از وضع­های گذشته در میلی که در او به سوی وضع اخلاقی معاصر پیش آمده، تنها تعریفی مبهم از آن در ابعاد نظری قابل عرضه است اما این ابهام، مانع از اندیشیدن درباره آن نشده است. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Controversial Concept of Politics in Contemporary Anthropology and Islamic Revolution

نویسنده [English]

 • morteza shirody
Associate Professor of Political Science, Imam Sadegh (AS) Institute of Islamic Sciences, Qom, Iran
چکیده [English]

The political affair is a contradictory concept, and it is more controversial when it comes to the interaction between man and politics (political anthropology)! Hence, the present paper is an attempt to critique the conflicting relationships between the politics and political man and present a new look. In pursuit of this goal, the supply of a definition of politics and political human beings is inevitable in a way that makes it possible to explain the dangerous human being, the neuter human being and the active human being. The politics which does not make any sense without humanity, power, and government, after Hobbes's natural state of affairs and the social status of Rousseau, is approaching the Schmidty's ethics, but still it is not possible to speak of its consolidated future. The article insist upon this new point that a man who has disappointed from the past situations and in his desire for a contemporary ethical situation, has only a vague definition of its theoretical aspects, but this ambiguity has not prevented him from thinking about it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • politics
 • political anthropology
 • natural state
 • civil status
 • and moral status
 1. اسلامی شعب جره، روح الله و ذوالفقاریان، فاطمه(1391) ." حکومت مندی الهیات سیاسی در عصر اطلاعات"، پژوهش های روابط بین الملل، شماره3، ص187-213.
 2. اشمیت، کارل(1390). الهیات سیاسی، ترجمه‌ لیلا چمن‌خواه، تهران، نشر معاصر.
 3. اشمیت، کارل(1395) . مفهوم امر سیاسی، ترجمه یاشار جیرانی و رسول نمازی، تهران، ققنوس.
 4. امامی، سیدحسین(1385) . انسان در وضع طبیعی، http://hamshahrionline.ir/details/764، 4 تیر.
 5. اوژه، مارک و پل کولن(1388) .انسان شناسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی.
 6. بالاندیه، ژرژ(1374) . انسان‌‌شناسی سیاسی، ترجمه فاطمه گیوه‌چیان، تهران، آران.
 7. بحرانی، مرتضی(1392) ." امر سیاسی، " پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 8، شماره4، پاییز، 79-96.
 8. بیات کمیتکی، مهناز، بالوی، مهدی و عسگرزاده مزرعه، رقیه(1395) ."حق بر شهروندی؛گذار از وضع طبیعی به سوی جامعه مدنی، "فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 2، شماره 2، تابستان، 21-44.
 9. توانا، محمدعلی و اله دادی، نفیسه(1395) ." خشونت در وضع مدنی هابز؛ بازخوانی لویاتان، " دوفصلنامه سیاست نظری، شماره 22، پاییز و زمستان، 1-27.

10.جزائی، محدثه(1393) . بازخوانی امکان یا امتناع الهیات سیاسی بر اساس نظریه کارل اشمیت، پایان نامه در دانشگاه فردوسی مشهد.

11.حسنی فر، عبدالرحمن(1396) . "کالبد شکافی قدرت سیاسی در پرتو بررسی معنای امر سیاسی"، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال 8، شماره3، ص29-52.

 1. خالدی، سمانه(بی تا) . "انسان شناسی سیاسی، "سایت پژوهشکده باقرالعلوم، http://pajoohe.ir

13.ریویر، کلود(1382) .در آمدی بر انسان‌‌شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی.

14.سلاح ورزی، آرمان(بی تا) ، چرا نظریه های وضع طبیعی، مجله آنلاین حوزه اندیشه، سال پنجم، https://bourgeois.ir

 1. طباطبایی، سیدجواد(1388) ." از وضع طبیعی به وضع اجتماعی، "پرتال جامع علوم انسانی، http://www.ensani.ir/fa/content/94923/default.aspx

16.فکوهی، ناصر(1385) .پاره های انسان شناسی، تهران، نشر نی.

17.کروکت، کلایتون (1392) . "الهیات سیاسی رادیکال: دین و سیاست پس از لیبرالیسم، " http://tarjomaan.com/barresi_ketab/5012/

18.کلاوزویتس، کارل فون(1385) .در باب جنگ – کتاب اول: ماهیت جنگ، ترجمه حسن پروان  ، تهران، مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی، ج2.

19.لاورنس ، فردریک. ج (1373) . "الهیات سیاسی"، ترجمه همایون همتی، مجله کلمه، شماره 11.

20.مطهری، مرتضی1376) . گفتارهای معنوی، تهران، صدرا.

21.معراجی، مرتضی(1396) ." الهیات سیاسی پراگماتیستی! تأملی در امکان یا امتناع، " http://dinonline.com/doc/article/fa/7474/

22.موفه، شانتال(1391) .درباره امر سیاسی، ترجمه منصور انصاری، تهران، رخدادنو.

23.هابز، توماس(1380). لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشرنی.

 1. هانری فاورو، ‌شارل(1386). انسان‌شناسی سیاسی خاستگاه‌ها مفاهیم آثار و اندیشمندان، ترجمه علی‌رضا خدامی، تهران، فصل نو.