فرا تحلیل مطالعات انقلاب اسلامی در ایران؛ بررسی چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران از منظر پژوهشگران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

چکیده

«انقلاب اسلامی ایران چرا و چگونه به پیروزی رسید؟» این سؤالی است که دهه­های متمادی و در زمان حاضر نیز مطرح بوده و پژوهشگران مختلف به دنبال پاسخی به آن برآمده­اند. تاکنون رویکردها و نسل­های متفاوتی از نظریات انقلاب اسلامی ایران متولد شده­اند که به تبیین­های متفاوتی در این زمینه پرداخته­اند. این پژوهش تمرکز خود را بر بررسی و تحلیل مقالات منتشر شده در 4 فصلنامه علمی - پژوهشی حوزه انقلاب اسلامی منتشر شده در ایران یعنی فصلنامه پژوهش­های انقلاب اسلامی، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی و فصلنامه پژوهش­نامه انقلاب اسلامی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1396 قرار داده است. هدف این پژوهش آن است که با بررسی مقالات منتشر شده دریابد که پژوهشگران ایرانی چه دلایلی را برای چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران برشمرده و پژوهشگران تولید کننده این ادبیات دارای چه ویژگی­هایی هستند؟ در واقع فرا تحلیل مطالعات حوزه چرایی و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دو بخش دانش پژوهشی و ویژگی­های پژوهش‌­گران، تمرکز اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Studies of the Islamic Revolution in Iran; Perspectives of Iranian Scholars on the Reasons and in the way of Triumph of Islamic Revolution of Iran

نویسندگان [English]

 • ali khajeh naieni 1
 • safiesadat hashemi 2
 • mahdi torkshavand 3
1 political science
2 phd student of political science, university of tehran
3 دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
چکیده [English]

"Why and how did the Islamic Revolution of Iran win?" This is a question that has been discussed for many decades and nowadays, and various scholars have sought to answer it. So far, different approaches and generations of views about the Islamic Revolution have been born and different explanations have been given in this regard. This research focuses on the study and analysis of articles published in the four scientific journals of the Islamic Revolution in Iran, namely, the Quarterly Journal of the Islamic Revolution, the Quarterly Journal of Islamic Revolution Approaches, Quarterly Journal of the Islamic Revolution Studies, and the Quarterly of the Islamic Revolution's Research from the beginning to the end of the publications of 2018 year. The purpose of this study is to review the published articles and find out what Iranian scholars have identified as to why and how the Islamic Revolution of Iran won, and what are the characteristics of the researchers who have produced this literature? In fact, the main focus of the present study is the transformation of the field studies and how the victory of the Islamic Revolution in Iran in two areas of research knowledge and characteristics of researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran’s Islamic Revolution
 • Islamic Revolution Studies
 • Iran
 • Researchers
 • Articles
 1. احمدی منش، حسین و احمدی منش، محمد. 1394. سازمان دهی در انقلاب اسلامی ایران. مطالعات انقلاب اسلامی، سال 12، شماره 40
 2. اسکاچ پل، تدا. دولت ها و انقلاب های اجتماعی، 1389. ترجمه مجید روئین تن، انتشارات سروش
 3. اسفندیار، محمد، خواجه سروی، غلامرضا و اسفندیار، حسین. 1396. بررسی و شناخت ابعاد شخصیتی امام خمینی ... . پژوهشهای انقلاب اسلامی. سال 6،  شماره 21
 4. باقری دولت آبادی، علی و موسوی، سید احمد (1397)، «مفهوم انقلاب در دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر(ره)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره 5، تابستان.
 5. جوانپور هروی، عزیز، موسوی، سید محمدرضا و علیپور، امیرمهدی (1397)، «علل وقوع انقلاب اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی»، فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 1، بهار
 6. دهقانی فیروزآبادی، جلال و آجورلو، حسین. 1392. مقایسه تطبیقی رهبری در انقلاب اسلامی ایران و مصر. رهیافت انقلاب اسلامی. سال 7 ، شماره 24
 7. ساعی، علی (1386) .روش تحقیق در علوم اجتماعی (با رهیافت عقلانیت انتقادی)، تهران: سمت
 8. صالح آبادی، ابراهیم(1390). تاثیر ماهیت انقلابیان بر ضعف دستگاه سرکوب رژیم شاه. مطالعات انقلاب اسلامی. دوره 8. شماره 24.
 9. ضیغمی رضا، باقری نسامی معصومه، حق‌ دوست اسکویی سیده فاطمه، یادآورنیک روش منصوره (1384). تحلیل محتوا. نشریه پرستاری ایران، دوره 21. شماره 53
 10. کرین برینتون، 1390. کلارنس، کالبد شکافی چهار انقلاب. ترجمه محسن ثلاثی. نشر زریاب
 11. مور ، برینگتون، ریشه­های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. 1395. ترجمه حسین بشیریه. مرکز نشر دانشگاهی.
 12. نیازی، محسن(1390). روش‌های تحقیق تلفیقی، جنبش سوم روش‌شناختی در علوم اجتماعی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 2
 13. یزدخواستی، بهجت و عزتی، مهدی. 1393. تحلیل تطبیقی نظریه اقتدار کاریزماتیک ماکس وبر با نقش رهبری امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران. مطالعات انقلاب اسلامی. سال 11، شماره 38
 14. هراتی، محمد جواد و قاسمی، بهزاد. 1393. تفاوت جایگان و نقش رسانه در انقلاب اسلامی ایران و مصر. پژوهشهای انقلاب اسلامی. سال 3 ، شماره 9
 15. نورانی مکرم دوست، امیر. 1389. تعامل ساختار و کارگزار در تبیین انقلاب اسلامی ایران. مطالعات انقلاب اسلامی، سال 7 ، شماره 22
  1. Geyskens, inge, Rekha Krishnan, Jan-Benedict E. M. Steenkamp, Paulo V. Cunha. 2008. A Review and Evaluation of Meta-Analysis Practices in Management Research, Journal of Management, vol. 35, 2: pp. 393-419
  2. Gurevitch , Jessica, Julia Koricheva, Shinichi Nakagawa & Gavin Stewart. 2018. Meta-analysis and the science of research synthesis. Nature volume 555, pages 175–182
  3. Katz J.S., Martin B.R. 1995. What is research collaboration? London: ERSRC center for science, Tchnology, Energy and environment